Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองวิชาการและแผนงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท้องเนียน
การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (ดู : 1)
ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ (ดู : 4)
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลท้องเนียน กรณีการแพร่ระบาดโควิด 19 (ดู : 7)
ขอความร่วมมือถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 7)
การกำหนดมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 8)
 
นายอาธร มุสิกลาย
นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน

นายสุทัศนะ จินวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลท้องเนียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท้องเนียน
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตาย้อย ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 16)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาน้ำไหล ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 15)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 15)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลท้องเนียน
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมฺ Big Cleanning day
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับปลัดเทศบาล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลท้องเนียนขอเชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฟรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลท้องเนียนรณรงค์การคัดแยขยะก่อนทิ้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมกินปู ตกปลา ประจำปี 2561 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนน ทางเข้าโรงเรียนบ้านท่าม่วง-สำนักสงฆ์เขาชัยสน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพระดับหมู่บ่้านและตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท้องเนียน
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เขาธาตุ-เจดีย์ปะการัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้าหลวงพ่อแดง (ถ้ำติสโสคูหาเทวาธรรม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวท้องชิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดแขวงเภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวเตล็ด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวดินสอ-อ่าวท้องโหนด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจดีย์ปะการัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ชมโลมาสีชมพู ชิมน้ำจืด นมัสการหลวงปู่ทวด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  e-GP เทศบาลตำบลท้องเนียน
VDO เทศบาลตำบลท้องเนียน
 
 
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs