Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท้องเนียน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 (ดู : 2)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ " The Smart City Showcase Awards 2022"  (ดู : 2)
กิจกรรมแข่งขันเดินวิ่ง เพื่อน้อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 (ดู : 3)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26-27/2565 (ดู : 2)
แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 3)
 
นายอนุชา สวัสดิรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน

นายสุทัศนะ จินวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลท้องเนียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท้องเนียน
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายชลประทานท่าจันทน์-ปากบาง ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 2)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดอิเลฺ็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างกวาดขนขยะ และฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 7)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลท้องเนียน
 
โครงการ "แจกของผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน" ของ อสม.หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท้องเนียนและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา พ.ศ. 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขวงเภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตตำบลท้องเนียน ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท้องเนียน จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ครั้งที่ 10/2565)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมหารือ เรื่อง การดำเนินการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถุงยังชีพโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพบรรยากาศการจรวจประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันไหว้ครู พ.ศ. 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขวงเภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ให้การต้อนรับนักวิชาการศึกษา ที่โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ให้การต้อนรับนางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขวงเภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท้องเนียน
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท้องเนียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 36)
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติ (ดู : 22)
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท้องเนียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 80)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เขาธาตุ-เจดีย์ปะการัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้าหลวงพ่อแดง (ถ้ำติสโสคูหาเทวาธรรม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวท้องชิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดแขวงเภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวเตล็ด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวดินสอ-อ่าวท้องโหนด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจดีย์ปะการัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ชมโลมาสีชมพู ชิมน้ำจืด นมัสการหลวงปู่ทวด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  e-GP เทศบาลตำบลท้องเนียน
VDO เทศบาลตำบลท้องเนียน
 
 
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ทต.ท้องเนียน
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs