Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท้องเนียน
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (ดู : 4)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชน ครั้งที่ 15 - 16/2565 (ดู : 9)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 1)
ประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การยื่นคำร้องบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (ดู : 5)
 
นายอนุชา สวัสดิรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน

นายสุทัศนะ จินวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลท้องเนียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท้องเนียน
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาขนย้ายขยะและฝังกลบขยะบริเวณบ่อขยะ ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 3)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนต์ประปาท่อ PE (3 นิ้ว) ม.7 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 2)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยนุรักษ์ประชาอุทิศ ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 20)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลท้องเนียน
 
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลท้องเนียน เพื่อมีมติเห็นชอบ การขอเปิดเรียนตามแผนการเปิดเรียน แบบ On- Site
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน (บ้านมั่นคง)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานประเพณีท้องถิ่นแห่ผ้าขึ้นธาตุเจดีย์ปะการัง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดจันทน์ธาตุทาราม หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับมอบเสื้อชูชีพจากสมาคมการท่องเที่ยว หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ให้การต้อนรับนักวิชาการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ให้การต้อนรับแก่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ในสังกัดเทศบาลตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมโครงการปล่อยพันธ์กุ้งแชบ๊วยในธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมหารือเรื่องการกำจัดขยะภายในชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท้องเนียน พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 9/2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการบูรณาการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท้องเนียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากโรงไฟฟ้าขนอม กรณีการขออนุญาตรื้อถอนอาคารและโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท้องเนียน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท้องเนียน
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท้องเนียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 28)
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท้องเนียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 94)
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติ (ดู : 69)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เขาธาตุ-เจดีย์ปะการัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้าหลวงพ่อแดง (ถ้ำติสโสคูหาเทวาธรรม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวท้องชิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดแขวงเภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวเตล็ด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวดินสอ-อ่าวท้องโหนด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจดีย์ปะการัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ชมโลมาสีชมพู ชิมน้ำจืด นมัสการหลวงปู่ทวด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  e-GP เทศบาลตำบลท้องเนียน
VDO เทศบาลตำบลท้องเนียน
 
 
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ทต.ท้องเนียน
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs