Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
แผนงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองวิชาการและแผนงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายอาธร มุสิกลาย
นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท้องเนียน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 (ดู : 1)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39-42/2563 (ดู : 5)
การประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ดู : 2)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท้องเนียน
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 4)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูชลประทาน - ปากบาง ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 4)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยร่วมใจอุทิศ ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 4)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลท้องเนียน
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลท้องเนียนขอเชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฟรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลท้องเนียนรณรงค์การคัดแยขยะก่อนทิ้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมกินปู ตกปลา ประจำปี 2561 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนน ทางเข้าโรงเรียนบ้านท่าม่วง-สำนักสงฆ์เขาชัยสน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพระดับหมู่บ่้านและตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเหรง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การตรวจประเมิน LPA
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท้องเนียน
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เจดีย์ปะการัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ชมโลมาสีชมพู ชิมน้ำจืด นมัสการหลวงปู่ทวด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  e-GP เทศบาลตำบลท้องเนียน
VDO เทศบาลตำบลท้องเนียน
 
 
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs