Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองวิชาการและแผนงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท้องเนียน
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู : 1)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจ และการจัดทำแผนการปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด (ดู : 1)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10-11/2564 (ดู : 2)
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ทางออกดีๆ สำหรับหนี้ส่วนบุคคล (ดู : 2)
ข้อมูลการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 54 แห่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 6)
 
นายสุทัศนะ จินวงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน

นายสุทัศนะ จินวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลท้องเนียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท้องเนียน
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยพูลผล ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 1)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายนิ้ม - วัดเตล็ด ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 1)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบท่อภายในและภายนอกโรงสูบน้ำดิบ ม.1 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 1)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลท้องเนียน
 
การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลท้องเนียนร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เทศบาลตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมฺ Big Cleanning day
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับปลัดเทศบาล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลท้องเนียนขอเชิญชวนประชาชน
นำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฟรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลท้องเนียนรณรงค์การคัดแยขยะก่อนทิ้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมกินปู ตกปลา ประจำปี 2561 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท้องเนียน
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เขาธาตุ-เจดีย์ปะการัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้าหลวงพ่อแดง (ถ้ำติสโสคูหาเทวาธรรม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวท้องชิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดแขวงเภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวเตล็ด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวดินสอ-อ่าวท้องโหนด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจดีย์ปะการัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ชมโลมาสีชมพู ชิมน้ำจืด นมัสการหลวงปู่ทวด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  e-GP เทศบาลตำบลท้องเนียน
VDO เทศบาลตำบลท้องเนียน
 
 
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ทต.ท้องเนียน
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs