Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 4) 30 มิ.ย. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) (ดู : 3) 27 มิ.ย. 2565
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565" (ดู : 7) 21 มิ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20-21/2565 (ดู : 4) 20 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี 3" (ดู : 6) 17 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลท้องเนียน (ดู : 32) 17 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ดู : 15) 16 มิ.ย. 2565
รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท้องเนียน ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 11) 15 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 (ดู : 9) 8 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) (ดู : 15) 8 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 29) 8 มิ.ย. 2565
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.2565 (ดู : 12) 7 มิ.ย. 2565
ประชาสััมพันธ์การรับสมัครขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 15) 6 มิ.ย. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code บันทึกข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 8) 6 มิ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 (ดู : 8) 30 พ.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (ดู : 10) 27 พ.ค. 2565
การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID - 19) เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 (ดู : 14) 25 พ.ค. 2565
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตใน"โครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ห้วงเดือนเมษายน - ธันวาคม 2565 (ดู : 10) 25 พ.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) (ดู : 10) 24 พ.ค. 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565(ฮ.ศ.1443) (ดู : 57) 24 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 (ดู : 17) 24 พ.ค. 2565
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (ดู : 17) 17 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชน ครั้งที่ 15 - 16/2565 (ดู : 30) 12 พ.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 11) 12 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การยื่นคำร้องบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ดู : 13) 12 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (ดู : 15) 9 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 15) 9 พ.ค. 2565
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 31) 9 พ.ค. 2565
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 13) 6 พ.ค. 2565
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ดู : 10) 6 พ.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันวิสาขบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ เจดีย์ปะการัง ประจำปี 2565 (ดู : 29) 3 พ.ค. 2565
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ดู : 12) 2 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 42) 29 เม.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565 (ดู : 14) 27 เม.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12-13 (ดู : 21) 25 เม.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกรทราบ (ดู : 14) 25 เม.ย. 2565
ขอแจ้งเปลี่ยนในการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกรทราบ (ดู : 13) 25 เม.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ (ดู : 23) 22 เม.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย (ดู : 19) 22 เม.ย. 2565
การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ดู : 19) 21 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง และเรียกเก็บเงินค่าสมัคร โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง (ดู : 15) 21 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้มาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด (ดู : 12) 18 เม.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 (ดู : 36) 18 เม.ย. 2565
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 (ดู : 16) 11 เม.ย. 2565
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 18) 11 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (ดู : 23) 31 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด ก่อนเทศกาลสงกรานต์ (ดู : 20) 31 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 20) 23 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 (ดู : 19) 23 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ บอกดิน 3 (ระยะที่3) (ดู : 25) 16 มี.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 8/2565 (ดู : 23) 16 มี.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 7/2565 (ดู : 23) 4 มี.ค. 2565
ประกาศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศปิดให้บริการสำนักทะเบียนช่วงโควิด-19 (ดู : 30) 4 มี.ค. 2565
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 (ดู : 27) 28 ก.พ. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 5/2565 (ดู : 22) 23 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 51) 21 ก.พ. 2565
ข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) (ดู : 29) 21 ก.พ. 2565
การส่งข้อมูลสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 (ดู : 25) 11 ก.พ. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 (ดู : 26) 7 ก.พ. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 (ดู : 28) 2 ก.พ. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs