Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง (ATK) (ดู : 36) 26 ม.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 28) 24 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท้องเนียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 43) 24 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ (ดู : 47) 11 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564 (ดู : 34) 30 ธ.ค. 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 33) 28 ธ.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 (ดู : 35) 21 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล(ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) (ดู : 41) 20 ธ.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564 (ดู : 35) 20 ธ.ค. 2564
การดำเนินการตามมติคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานของภาครัฐของเอกชน ครั้งที่ 10/2564 (ดู : 44) 20 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล เก็บระยะทาง (Virtual Run 90 Day 90K) (ดู : 37) 14 ธ.ค. 2564
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 40) 14 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา ฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา (ดู : 38) 13 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564 (ดู : 34) 9 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564 (ดู : 38) 9 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ดู : 37) 8 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง การสร้างภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 37) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 88) 30 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ดู : 39) 25 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 44/2564 (ดู : 44) 25 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 (ดู : 51) 16 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 44) 11 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 (ดู : 47) 10 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง Line Official Teen Club (ดู : 43) 9 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดิโอ และคำขวัญ การรณรงค์สร้างกระแสสังคม งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564 (ดู : 45) 9 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 38) 8 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 (ดู : 39) 8 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ (ดู : 39) 8 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 (ดู : 44) 8 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 ครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 (ดู : 45) 26 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 48) 26 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 42) 20 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สร้างการรับรู้สู้ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 (ดู : 44) 19 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 (ดู : 42) 14 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับการจัดงานกินเจ (ดู : 46) 11 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปีการศึกษา 2564 (ดู : 57) 8 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 39) 5 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (ดู : 46) 4 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 48) 28 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (ดู : 47) 28 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2564 (ดู : 50) 28 ก.ย. 2564
ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติ (ดู : 87) 27 ก.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36-37/2564 (ดู : 67) 27 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น Local law school for junior lawyers (ดู : 50) 21 ก.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 (ดู : 48) 21 ก.ย. 2564
ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) (ดู : 46) 17 ก.ย. 2564
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-34/2564 (ดู : 47) 17 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลท้องเนียน (ดู : 66) 15 ก.ย. 2564
การรณรงค์ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee (ดู : 52) 9 ก.ย. 2564
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาวของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 50) 8 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ดู : 45) 6 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 50) 6 ก.ย. 2564
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติ (ดู : 136) 3 ก.ย. 2564
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 11/2564) (ดู : 47) 3 ก.ย. 2564
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ดู : 52) 30 ส.ค. 2564
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ดู : 46) 26 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 (ดู : 52) 25 ส.ค. 2564
จัดตั้งศูนย์รับบริจาค สิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 46) 23 ส.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 46) 23 ส.ค. 2564
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และรา่งกฎหมายลำดับรองประกอบ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ส. 2562 มาตรา 121 (ดู : 47) 23 ส.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs