Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 45) 23 ส.ค. 2564
ขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมงานทะเบียนราษฎร(ทุกประเภท) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 50) 19 ส.ค. 2564
ขอนุเคราะห์เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ดู : 52) 12 ส.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28-29/2564 (ดู : 54) 12 ส.ค. 2564
แจ้งแนวทางการใช้งาน "ระบบสวนป่าออนไลน์" (ดู : 47) 11 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 (ดู : 49) 11 ส.ค. 2564
การยื่นขอรับเงินช่วยเหลือออนไลน์ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรณี รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน หรือเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง (ดู : 48) 10 ส.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ปิดชุมชนเป็นการชั่วคราว (ดู : 50) 5 ส.ค. 2564
ช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 54) 5 ส.ค. 2564
ขอความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ดู : 48) 2 ส.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564 (ดู : 49) 30 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ดู : 51) 28 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของกรมเจ้าท่า (ดู : 98) 22 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ดู : 61) 22 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564 (ดู : 50) 21 ก.ค. 2564
มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 94) 19 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-25/2564 (ดู : 49) 14 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2241/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 119) 12 ก.ค. 2564
สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 (ดู : 50) 7 ก.ค. 2564
จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ดู : 54) 2 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564 (ดู : 50) 29 มิ.ย. 2564
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 55) 23 มิ.ย. 2564
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 53) 23 มิ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-22/2564 (ดู : 53) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตลาด พ.ศ.2564 (ดู : 60) 16 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 56) 15 มิ.ย. 2564
ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 5) 14 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ Moblie Appication คุ้มครองเด็ก (ดู : 59) 8 มิ.ย. 2564
การรณรงค์ทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card (ดู : 64) 8 มิ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19-20/2564 (ดู : 58) 8 มิ.ย. 2564
แนวทางปฏิบัติการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ดู : 72) 2 มิ.ย. 2564
รณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีน ป้องกันโรค โควิด-19 ของประชาชน (ดู : 74) 28 พ.ค. 2564
โครงการพลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต โควิด - 19 (ดู : 62) 28 พ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 (ดู : 64) 21 พ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 (ดู : 64) 21 พ.ค. 2564
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 68) 21 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของประชาชน (ดู : 106) 18 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 62) 18 พ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 (ดู : 55) 17 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ดู : 63) 11 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ (กัญชา) (ดู : 60) 7 พ.ค. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"พลังชุมชนสรา้งถนนปลอดภัย ปี 2" (ดู : 56) 7 พ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 (ดู : 57) 6 พ.ค. 2564
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกรณีผู้สูงอายุ) (ดู : 75) 5 พ.ค. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 138) 30 เม.ย. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 140) 29 เม.ย. 2564
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 6/2564) (ดู : 76) 27 เม.ย. 2564
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 55) 27 เม.ย. 2564
การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น (ดู : 75) 26 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 58) 26 เม.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 (ดู : 55) 26 เม.ย. 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 85) 26 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre Order ผลไม้ตามฤดูกาลผ่านช่องทาง E - commerce (ดู : 70) 23 เม.ย. 2564
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (ดู : 64) 22 เม.ย. 2564
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 67) 20 เม.ย. 2564
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู : 61) 9 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การสำรวจ และการจัดทำแผนการปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด (ดู : 77) 5 เม.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10-11/2564 (ดู : 66) 1 เม.ย. 2564
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ทางออกดีๆ สำหรับหนี้ส่วนบุคคล (ดู : 59) 1 เม.ย. 2564
ข้อมูลการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 54 แห่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 63) 30 มี.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs