Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก ๑ คัน (ดู : 129) 6 ม.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 140) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์-อ่าวท้องชิง (ดู : 126) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 129) 19 ธ.ค. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ที่ ๗ (ดู : 129) 17 ธ.ค. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 (ดู : 140) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 130) 9 ธ.ค. 2562
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (สขร.๑) (ดู : 124) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยก้าวใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 132) 18 พ.ย. 2562
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ (สขร.๑) (ดู : 127) 4 พ.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการกวาดขนย้ายขยะ และฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ (ดู : 157) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสอร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเตล็ด-ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 146) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) (ดู : 152) 28 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 138) 16 ต.ค. 2562
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ (สขร.๑) (ดู : 121) 4 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 137) 1 ต.ค. 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเตล็ด-ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 143) 11 ก.ย. 2562
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (สขร.๑) (ดู : 124) 9 ก.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายบ้านท่าม่วง - คลองขนอม (ใต้สายไฟแรงสูง) ชุมชุนบางแพง,ชุมชุนท่าม่วง (ดู : 140) 9 ก.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายด้านข้างชลประทาน (ดู : 137) 30 ส.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ - บ้านท้องชิง (ดู : 128) 30 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยภูผาแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลท้องเนียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 132) 26 ส.ค. 2562
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ (สขร.๑) (ดู : 122) 8 ส.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสรา้งโครงเหล็กติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตำบลท้องเนียน (ดู : 128) 7 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 150) 31 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562) (ดู : 126) 31 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยภูผาแดง หมู่ ๖ ตำบลท้องเนียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 126) 26 ก.ค. 2562
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (สขร.1) (ดู : 122) 8 ก.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองท่าคู - คลองท่าจันทร์ (ช่วงที่ 2) (ดู : 129) 5 ก.ค. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยภูผาแดง หมู่ ๖ ตำบลท้องเนียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 122) 3 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 128) 1 ก.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูไส้ไก่ ( ข้างถนนสายสามแยกต้นสะแก - แยกบ้านบนถนน ) (ดู : 127) 1 ก.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองท่าคู - คลองท่าจันทร์ (ช่วงที่ 1) (ดู : 119) 1 ก.ค. 2562
ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (ดู : 122) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกสิ่่งปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี สายตลาดบางแพง -ตำรวจน้ำ (ดู : 127) 26 มิ.ย. 2562
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (สขร.1) (ดู : 122) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการตีเส้นจราจรถนนสายหลักในชุมชุนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ - สี่แยกต้นจันทน์ (ดู : 130) 11 มิ.ย. 2562
ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ภาคเรียนที่ 1/2562 (ดู : 126) 21 พ.ค. 2562
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (สขร.1) (ดู : 127) 15 พ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง มีนาคม พ.ศ.2562) (ดู : 123) 29 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (ดู : 122) 11 เม.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมเเซมถนนสายบ้านนายบุรณ์ (ดู : 129) 26 มี.ค. 2562
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมเเซมถนนสายชลประทาน (ด้านซ้าย) (ดู : 126) 26 มี.ค. 2562
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมเเซมถนนสายชลประทาน (ด้านขวา) (ดู : 129) 26 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ดู : 122) 15 มี.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทาน-ห้วยตุ่ม หมู่ที่ ๔ (ดู : 127) 4 มี.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านท้องโหนด-บ้านแหลมประทับ หมู่ที่ ๓ (ดู : 126) 4 มี.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์-บ้านท้องชิง หมู่ที่ ๒ (ดู : 124) 4 มี.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมมัสยิด (งวดที่ ๒) (ดู : 129) 1 มี.ค. 2562
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ (สขร.1) (ดู : 120) 7 ก.พ. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมมัสยิด (งวดที่1) (ดู : 119) 15 ม.ค. 2562
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 128) 9 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 130) 18 ธ.ค. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 127) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 125) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 121) 26 พ.ย. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 123) 12 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 (ดู : 120) 12 พ.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 134) 8 พ.ย. 2561
ราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 125) 8 พ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs