Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 77) 29 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (ดู : 60) 25 มี.ค. 2564
การประชาสัมพันธ์สิ่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 (ดู : 58) 25 มี.ค. 2564
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 (ดู : 59) 25 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 68) 22 มี.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 60) 19 มี.ค. 2564
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ (ดู : 56) 19 มี.ค. 2564
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9-10/2564 (ดู : 63) 18 มี.ค. 2564
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 65) 18 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (ดู : 60) 16 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7-8/2564 (ดู : 61) 10 มี.ค. 2564
เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (ดู : 60) 9 มี.ค. 2564
การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ดู : 57) 9 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การประกวดศูยน์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564 (ดู : 58) 9 มี.ค. 2564
การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 66) 7 มี.ค. 2564
เผยแพร่บทความประสัมพันธ์ด้านกฎหมายตาม พรบ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไข พ.ศ. 2549 (ดู : 69) 5 มี.ค. 2564
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 (ดู : 62) 5 มี.ค. 2564
ทำอย่างไร.. เมื่อพบเห็นการกระทำผิด พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ดู : 68) 4 มี.ค. 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (สขร.๑) (ดู : 61) 3 มี.ค. 2564
ข่าวสื่อสารเพื่อเตือนภัยทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน (ดู : 59) 3 มี.ค. 2564
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 63) 1 มี.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 68) 24 ก.พ. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 5-6/2564 (ดู : 69) 24 ก.พ. 2564
แจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด (ดู : 65) 24 ก.พ. 2564
การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 (ดู : 59) 24 ก.พ. 2564
การประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกรทราบ (ดู : 56) 24 ก.พ. 2564
หนังสือ"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ดู : 65) 24 ก.พ. 2564
การประกวด Thailand Energy Awards 2012 (ดู : 64) 24 ก.พ. 2564
การขับเคลื่อนมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง (ดู : 58) 24 ก.พ. 2564
การขับเคลื่อนโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน (ดู : 60) 19 ก.พ. 2564
การจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของหน่วยงานของรัฐ (ดู : 62) 17 ก.พ. 2564
ห้ามจำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราในเขตการเลือกตั้ง (ดู : 60) 17 ก.พ. 2564
ห้ามจำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราในเขตการเลือกตั้ง (ดู : 57) 17 ก.พ. 2564
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล (ดู : 69) 16 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ดู : 65) 15 ก.พ. 2564
ขอเชิญส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน "อำเภอขนอมคัพ" ประจำปี 2564 (ดู : 64) 15 ก.พ. 2564
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2564 (ดู : 72) 10 ก.พ. 2564
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ดู : 68) 10 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสรา้งอาชีพ (ดู : 67) 10 ก.พ. 2564
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3-4/2564 (ดู : 60) 9 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 (ดู : 69) 8 ก.พ. 2564
คู่มือการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 73) 5 ก.พ. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน (ดู : 88) 4 ก.พ. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 101) 4 ก.พ. 2564
ขั้นตอนการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 70) 4 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 87) 4 ก.พ. 2564
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 92) 4 ก.พ. 2564
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 (ดู : 75) 3 ก.พ. 2564
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 81) 3 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account "ปภ รับแจ้งเหตุ 1784" (ดู : 72) 2 ก.พ. 2564
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 82) 28 ม.ค. 2564
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 80) 26 ม.ค. 2564
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1-2/2564 (ดู : 80) 26 ม.ค. 2564
คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล (ดู : 81) 25 ม.ค. 2564
หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 199) 25 ม.ค. 2564
แจ้งการทดสอบระบบ Steam Blow โรงไฟฟ้าขนอม 4 (ดู : 100) 21 ม.ค. 2564
แจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue - ringed octopus) (ดู : 76) 20 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 76) 19 ม.ค. 2564
การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (ดู : 72) 13 ม.ค. 2564
ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ (ดู : 78) 11 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs