Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 132) 2 พ.ย. 2561
ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ภาคเรียนที่ 2/2561 (ดู : 123) 2 พ.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมประตูกระจกและสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 123) 25 ต.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสรา้งปรับปรุงและยกระดับถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ - หนองจิก (ดู : 125) 17 ต.ค. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 122) 11 ต.ค. 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 131) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมมัสยิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 122) 17 ก.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชมงคล - ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโก (ดู : 138) 17 ก.ย. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 124) 14 ก.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยกรกัลย์ ชุมชุนปากน้ำ (ดู : 122) 10 ก.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการป้ายซุ้มประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่่ยว (ดู : 128) 6 ก.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการป้ายซุ้มประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่่ยว (ดู : 128) 6 ก.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 133) 29 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมมัสยิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 122) 27 ส.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่่ยม คสล.ห้วยนางปุก (ดู : 122) 23 ส.ค. 2561
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรุทกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 117) 23 ส.ค. 2561
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน (ดู : 121) 23 ส.ค. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 111) 9 ส.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการป้ายซุ้มประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่่ยว (ดู : 113) 8 ส.ค. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 121) 8 ส.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยแพวอ (ดู : 119) 6 ส.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาน้ำรอบ (ดู : 121) 19 ก.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชุนบางแพง - ราษฎร์พัฒนา (ดู : 113) 19 ก.ค. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 121) 12 ก.ค. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 122) 5 ก.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ดู : 118) 18 มิ.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายทางเข้าท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ (ดู : 118) 18 มิ.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ดู : 117) 12 มิ.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนสายบ้านนายนิ้ม (ดู : 116) 5 มิ.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่า - พลุคลุ้ม (ดู : 118) 5 มิ.ย. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 117) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทานวัดถ้ำ - วัดธารทอง (ดู : 121) 1 มิ.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดเตล็ด - สามแยกชายทะเล (ดู : 132) 30 พ.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 124) 28 พ.ค. 2561
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายทางเข้าท่าเรือเฟอร๊รี่ไลน์(โดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม) (ดู : 118) 25 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยกรกัลย์ ชุมชนปากน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 123) 23 พ.ค. 2561
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ดู : 124) 11 พ.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์มัสยิดดารุซซาอาดะห์ (ก่อสร้างรั้ว) (ดู : 123) 10 พ.ค. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 118) 9 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชมงคล-ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 127) 8 พ.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ห้วยนางปุก หมู่ที่ 6 (ดู : 119) 4 พ.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาน้ำรอบ หมู่ที่ 1 (ดู : 120) 4 พ.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.รูปตัวยู ซอยแพวอ หมู่ที่ 8 (ดู : 127) 4 พ.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบางแพง-ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 1 (ดู : 123) 4 พ.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสรา้งถนน คสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายหลังหมู่บ้านขนอมธานี ชุมชุนขนอมธานี (ดู : 136) 3 พ.ค. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 118) 2 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยกรกัลย์ ชุมชนปากน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 131) 30 เม.ย. 2561
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยกรกัลย์ ชุมชนปากน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 124) 26 เม.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยกรกัลย์ ชุมชนปากน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 121) 11 เม.ย. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยกรกัลย์ ชุมชนปากน้ำ หมู่ที่ 8 (ดู : 127) 11 เม.ย. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 125) 9 เม.ย. 2561
ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนสายบ้านนายนิ้ม หมู่ที่ 6 (ดู : 121) 9 เม.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชมงคล-ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 127) 5 เม.ย. 2561
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชมงคล-ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนบ้านท่า - บ่อโก หมู่ที่ 7 (ดู : 136) 5 เม.ย. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 113) 2 เม.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองสายโรงเรียนบ้านแขวงเภา - คลองบางขนาน (ดู : 129) 23 มี.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายสามแยกต้นสะแก-ชลประทานบ้านท่าจันทน์ (ดู : 130) 23 มี.ค. 2561
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมมัสยิด ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 123) 20 มี.ค. 2561
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ดู : 122) 16 มี.ค. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 127) 9 มี.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs