Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลท้องเนียน กรณีการแพร่ระบาดโควิด 19 (ดู : 76) 7 ม.ค. 2564
ขอความร่วมมือถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 82) 6 ม.ค. 2564
การกำหนดมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 89) 5 ม.ค. 2564
แผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (ดู : 78) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 (ดู : 62) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศเลื่อนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ดู : 78) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 75) 29 ธ.ค. 2563
การจองชื่อสกุลออนไลน์ 1010 นามสกุลไทยมหามงคล (ดู : 97) 25 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มาติดต่อราชการ (ดู : 79) 24 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 73) 24 ธ.ค. 2563
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 86) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1/2563 (ดู : 76) 21 ธ.ค. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2563 (ดู : 84) 21 ธ.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 84) 21 ธ.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563 (ดู : 86) 17 ธ.ค. 2563
คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ดู : 82) 16 ธ.ค. 2563
ห้ามจำหน่ายสุรา (ดู : 85) 16 ธ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งในเขตเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 98) 16 ธ.ค. 2563
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 92) 16 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ดู : 78) 16 ธ.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 (ดู : 88) 14 ธ.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2563 (ดู : 85) 14 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 89) 14 ธ.ค. 2563
การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 135) 7 ธ.ค. 2563
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 88) 3 ธ.ค. 2563
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 7) 30 พ.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 (ดู : 83) 27 พ.ย. 2563
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 (ดู : 59) 26 พ.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39-42/2563 (ดู : 120) 10 พ.ย. 2563
การประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ดู : 85) 9 พ.ย. 2563
การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (ดู : 82) 9 พ.ย. 2563
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 86) 5 พ.ย. 2563
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 (ดู : 89) 2 พ.ย. 2563
ประกาศจ้างแรงงานคนเพื่อดำเนินการโครงการตัดหญ้าแผ้วถางปลูกต้นไม้ (ทองอุไร) สายบ้านท่า-พลุคลุ้ม หมู่ที่ ๗ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 90) 29 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 84) 26 ต.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2563 (ดู : 78) 22 ต.ค. 2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 78) 22 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง (ดู : 85) 22 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ถอนหลักประกันสัญญาฯ (ดู : 80) 19 ต.ค. 2563
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 (ดู : 183) 16 ต.ค. 2563
การประกาศกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 124) 14 ต.ค. 2563
อัตราร้อยละของฐานการคำนวณการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล (ดู : 123) 12 ต.ค. 2563
การรับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 112) 6 ต.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 91) 24 ก.ย. 2563
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2565) (ดู : 83) 21 ก.ย. 2563
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2565) (ดู : 81) 21 ก.ย. 2563
ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 (ขยายเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563) (ดู : 102) 28 ส.ค. 2563
สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs (ดู : 51) 20 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ (ดู : 134) 13 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 147) 4 ส.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 149) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 140) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง หอพัก พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 113) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 124) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 134) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 137) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 148) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 157) 31 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำข้างถนนสายบ้านท่าพลุคลุ้ม (ช่วงบ้านเทิศไทยฯ-บ้านนายธงชัย จันทร์สน) หมู่ที่ 7 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 121) 29 ก.ค. 2563
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาในที่โล่ง (ดู : 77) 15 ก.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs