Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางฉิด (ดู : 122) 9 มี.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 6/1 (ซอยนายแมว) (ดู : 130) 9 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมมัสยิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 124) 7 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลท้องเนียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 127) 7 มี.ค. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 124) 27 ก.พ. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะหนองพังไทร (ดู : 120) 22 ก.พ. 2561
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายโรงเรียนบ้านแขวงเภา - คลองบางขนาน หมู่ที่ ๒ , ๗ (ดู : 123) 21 ก.พ. 2561
ราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายสามแยกต้นสะแก-ชลประทานท่าจันทร์ หมู่ที่ ๔ (ดู : 139) 21 ก.พ. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต สายบ้านท่า-พลุคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 121) 16 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและยกระดับถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ - หนองจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 125) 14 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวสะพาน-เขาออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 122) 13 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทานวัดถ้ำ-วัดธารทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 124) 13 ก.พ. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 128) 12 ก.พ. 2561
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์ติก สายบ้านท่า-พลุคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 126) 9 ก.พ. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลท้องเนียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 127) 9 ก.พ. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 120) 9 ก.พ. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่า-พลุคุ้ม (ดู : 119) 9 ก.พ. 2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์มัสยิดดารุซซาอาดะห์ (ก่อสร้างรั้ว) (ดู : 129) 7 ก.พ. 2561
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 115) 2 ก.พ. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวสะพาน-เขาออก (ดู : 117) 30 ม.ค. 2561
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวสะพาน-เขาออก (ดู : 124) 30 ม.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทานวัดถ้ำ-วัดธารทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 118) 29 ม.ค. 2561
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทานวัดถ้ำ-วัดธารทอง (ดู : 132) 29 ม.ค. 2561
ราคากลาง โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 122) 26 ม.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงและยกระดับถนนสายท่าเรือเฟอร์รีไลน์-หนองจิก (ดู : 120) 19 ม.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและยกระดับถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์-หนองจิก (ดู : 128) 19 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายซุ้มประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 125) 19 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 126) 19 ม.ค. 2561
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายหลังหมู่บ้านขนอมธานี ชุมชนขนอมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 120) 19 ม.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดทรายเปิดปากท่อระบายน้ำ (ดู : 129) 16 ม.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้านนางฉิด (ดู : 123) 12 ม.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 6/1 (ซอยนายเเมว) (ดู : 123) 12 ม.ค. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (สขร.1) (ดู : 118) 9 ม.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่า - พุลคลุ้ม (ดู : 128) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายภูผาแดง (ดู : 126) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายชลประทาน - ห้วยตุ่ม (ดู : 124) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านนายบุญโชติ - เขาน้ำไหล (ดู : 123) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายชลประทาน (ด้านซ้าย) (ดู : 120) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายเขาออก - ชายทะเล (ดู : 128) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายท่าเรือเฟอร์รี่่ไลน์ -บ้านท้องชิง (ดู : 123) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายซุ้มประขาสัมพันธ์เเหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (ดู : 137) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายหลังหมู่บ้านขนอมธานี ขุมขนขนอมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 134) 29 ธ.ค. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายหลังหมู่บ้านขนอมธานี ชุมชนขนอมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 124) 29 ธ.ค. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 121) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้ากุโบว์ (ซอยบ้านนายโชค) (ดู : 135) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกตุอุทิศ (ชุมชุนบ้านท่าม่วง) (ดู : 124) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 123) 25 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมเเซมระบบประปาหมู่บ้าน (ดู : 126) 25 ธ.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการกวาดตักขยะเคลื่่อนย้ายไปบริเวณขอบบ่อขยะด้านใน (ดู : 141) 13 ธ.ค. 2560
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (สขร.1) (ดู : 123) 8 ธ.ค. 2560
ประกาศยกเลิกประกาส ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเตืมมัสยิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 135) 28 พ.ย. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 134) 27 พ.ย. 2560
ประกาศการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 120) 24 พ.ย. 2560
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่3) (ดู : 123) 21 พ.ย. 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมมัสยิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 123) 14 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมมัสยิด (ดู : 125) 14 พ.ย. 2560
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 118) 13 พ.ย. 2560
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ (สขร.1) (ดู : 124) 10 พ.ย. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 142) 8 พ.ย. 2560
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 127) 31 ต.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs