Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับโอนบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง (ดู : 137) 15 ก.ค. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2563 (ดู : 95) 10 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 166) 1 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านพลุคลุ้ม (ช่วงบ้านนนายสุนีย์ - บ้านนายปิยะ) หมู่ที่ 7 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 116) 1 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 120) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 112) 26 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 121) 24 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการระบบเคเบิ้ลใต้ทะเล 230 กิโลโวลต์ ขนอม-เกาะสมุย (ดู : 114) 24 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563 (ดู : 100) 24 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 (ดู : 104) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกวัดคีรีวง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 101) 23 มิ.ย. 2563
รประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563 (ดู : 101) 8 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563 (ดู : 97) 1 มิ.ย. 2563
ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 170) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศศาลแขวงนครศรีธรรมราช เรื่อง การให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (ดู : 105) 28 พ.ค. 2563
รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ดู : 140) 27 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563 (ดู : 94) 25 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563 (ดู : 100) 22 พ.ค. 2563
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพิ่มเติม) (ดู : 146) 21 พ.ค. 2563
การดับไฟป่า (ดู : 49) 19 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563 (ดู : 98) 11 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานการคำนวณการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลรอบการประเมินครั้งที่ 1/2563 (ดู : 128) 5 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563 (ดู : 104) 30 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 (ดู : 99) 29 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 (ดู : 98) 27 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563 (ดู : 96) 15 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563 (ดู : 101) 14 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ในงานทะเบียนราษฎร ในสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 132) 13 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ในสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 125) 13 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563 (ดู : 101) 10 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 143) 10 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563 (ดู : 129) 10 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563 (ดู : 120) 24 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563 (ดู : 112) 24 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563 (ดู : 115) 18 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 (ดู : 123) 13 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (ดู : 112) 10 มี.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 116) 26 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 111) 18 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ดู : 150) 13 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่ (ดู : 147) 28 ม.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 131) 27 ม.ค. 2563
สื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 47) 16 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับ 3) พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 141) 14 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 179) 6 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 144) 2 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ เวทีพัฒนาระบบปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี 2562 (ดู : 143) 22 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ (ดู : 147) 22 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น (ดู : 155) 22 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลท้องเนียน ครั้งที่ 2/2562 (ดู : 124) 18 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานการคำนวณการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล รอบการประเมินครั้งที่ 2/2562 (ดู : 127) 18 ต.ค. 2562
เผยแพร่องค์ความรู้สิทธิของเด็ก เยาวชน ครอบครัว สตรี (ดู : 47) 10 ต.ค. 2562
ฐานข้อมูลคนพิการและผู้สูงอายุ (ดู : 56) 7 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ (ดู : 50) 7 ต.ค. 2562
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (ดู : 61) 7 ต.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์การการจัดการน้ำเสียในชุมชน (ดู : 114) 27 ก.ย. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและรักษาโรคเอดส์ (ดู : 134) 11 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานการคำนวณการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลรอบการประเมินครั้งที่ 1/2562 (ดู : 146) 2 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 150) 26 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 133) 26 ส.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs