Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 115) 31 ต.ค. 2560
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ดู : 120) 30 ต.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลท้องเนียน บริเวณสนามฟุตบอล (ดู : 138) 16 ต.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ (ดู : 123) 2 ต.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยมิ่งมงคล (ดู : 127) 2 ต.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2560 (ดู : 111) 25 ก.ย. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมเเซมถนน สายชลประทาน-เขาน้ำไหล(ด้านซ้าย) (ดู : 143) 22 ก.ย. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมเเซม สายบ่อขยะ-ชายทเล (ดู : 122) 22 ก.ย. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมเเซมถนน สายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์-บ้านท้องชิง (ดู : 126) 22 ก.ย. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมเเซมถนน สายชลประทาน-เขาน้ำไหล(ด้านขวา) (ดู : 122) 22 ก.ย. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมเเซมถนน สายเขาตานัด-สามเเยกชายทะเล (ดู : 128) 22 ก.ย. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสรา้งอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง (ดู : 135) 21 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซม สายเขาตานัด-สามเเยกชายทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 124) 15 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมถนน สายชลประทาน-เขาน้ำไหล (ด้านขวา) โดยวิธีเฉพาะ (ดู : 117) 15 ก.ย. 2560
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน สายเขาตานัด-สามแยกชายทะเล (ดู : 130) 15 ก.ย. 2560
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน สายชลประทาน-เขาน้ำไหล (ด้านขวา) (ดู : 120) 15 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้ากุโบว์ (ซอยบ้านนายโชค) (ดู : 117) 14 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกตุอุทิศ (ชุมชนบ้านท่าม่วง) (ดู : 127) 14 ก.ย. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสรา้งถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายวิโรจน์-บ้านนายนิ้ม (ดู : 122) 11 ก.ย. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2560 (ดู : 122) 18 ส.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสรา้งถนน คสล.ขึ้นมณฑปวัดจันทน์ธาตุธาราม (ดู : 123) 17 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกตุอุทิศ (ชุมชนบ้านท่าม่วง) (ดู : 126) 10 ส.ค. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกตุอุทิศ (ชุมชนบ้านท่าม่วง) (ดู : 159) 10 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้ากุโบว์ (ดู : 118) 10 ส.ค. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้ากุโบว์ (ซอยบ้านนายโชค) (ดู : 122) 10 ส.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสรา้งถนน คสล.ขึ้นมณฑปวัดจันทน์ธาตุธาราม (ดู : 124) 2 ส.ค. 2560
ประกาศผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายวิโรจน์-บ้านนายนิ้ม หมู่ที่ 6 (ดู : 120) 28 ก.ค. 2560
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) (ดู : 125) 27 ก.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2560 (ดู : 122) 27 ก.ค. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 2 (ดู : 146) 27 มิ.ย. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยมิ่งมลคล หมู่ที่ 1 (ดู : 123) 27 มิ.ย. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (ดู : 122) 23 มิ.ย. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายวิโรจน์-นายนิ้ม (ครั้งที่ 2) (ดู : 159) 13 มิ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านนายวิโรจน์-บ้านนายนิ้ม (ครั้งที่ 2) (ดู : 124) 13 มิ.ย. 2560
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 122) 9 มิ.ย. 2560
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายวิโรจน์-บ้านนายนิ้ม (ดู : 115) 8 มิ.ย. 2560
ประกาศชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลท้องเนียน บริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 (ดู : 127) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 (ดู : 125) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 (ดู : 120) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 1 (ดู : 133) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านนายวิโรจน์-บ้านนายนิ้ม (ดู : 125) 26 พ.ค. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายวิโรจน์-นายนิ้ม (ดู : 123) 26 พ.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2560 (ดู : 121) 24 พ.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูสองข้างทางถนน สายบ้านนางจำเนียร – ขนอมธานี หมู่ที่ 8 (ดู : 128) 23 พ.ค. 2560
ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลท้องเนียนบริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 (ดู : 122) 28 เม.ย. 2560
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 (ดู : 122) 28 เม.ย. 2560
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 (ดู : 163) 28 เม.ย. 2560
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 1 (ดู : 120) 28 เม.ย. 2560
ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลท้องเนียนบริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 (ดู : 121) 28 เม.ย. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 (ดู : 123) 28 เม.ย. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 (ดู : 118) 28 เม.ย. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 1 (ดู : 126) 28 เม.ย. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2560 (ดู : 122) 21 เม.ย. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ดู : 120) 20 มี.ค. 2560
ราคากลางโครงการขุดเจาะบาดาล พร้อมก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ 25 ลูกบาศก์เมตร ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 (ดู : 120) 14 มี.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดธารทอง-ชายทะเล หมู่ที่ 6 (ดู : 115) 9 มี.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 (ดู : 123) 16 ก.พ. 2560
ประกาศแผนจัดหาาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 122) 24 ม.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 (ดู : 125) 20 ม.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูสองข้างทางถนน สายบ้านนางจำเนียร – ขนอมธานี หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 126) 11 ม.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs