Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกรทราบ (ดู : 133) 26 ส.ค. 2562
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (ดู : 135) 26 ส.ค. 2562
ประขาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดู : 130) 16 ส.ค. 2562
เทศบาลตำบลทองหงส์ ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 127) 16 ส.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้า (ดู : 118) 15 ส.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs (ดู : 122) 14 ส.ค. 2562
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี (ดู : 121) 8 ส.ค. 2562
สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอมมอบทุนการศึกษา (ดู : 138) 25 ก.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องปรากฏการณ์เรือนกระจก (ดู : 95) 19 ก.ค. 2562
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย_บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (ดู : 114) 18 ก.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาในที่โล่ง (ดู : 115) 16 ก.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs (ดู : 117) 12 ก.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประหยัดน้ำ (ดู : 114) 10 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 (ดู : 129) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 (ดู : 121) 22 พ.ค. 2562
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (ดู : 131) 7 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม (ดู : 135) 1 พ.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องยาเสพติด (ดู : 111) 24 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างประจำเดือนเมษายน 2562 (ดู : 125) 9 เม.ย. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประหยัดพลังงาน (ดู : 113) 26 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (ดู : 129) 15 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 124) 12 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ดู : 130) 6 มี.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า (ดู : 112) 28 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร (ดู : 123) 26 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 122) 22 ก.พ. 2562
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดระบบบำบัดน้ำเสียสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน (ดู : 120) 20 ก.พ. 2562
ประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 326) 1 ก.พ. 2562
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั้่วไป พ.ศ. 2562 (ดู : 118) 1 ก.พ. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน (ดู : 110) 30 ม.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 142) 30 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เพจกองการเลือกตั้งท้องถิ่น (ดู : 139) 22 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ (ดู : 120) 22 ม.ค. 2562
ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2558-2561 (ดู : 125) 22 ม.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท้องเนียน ประจำปีงบ พ.ศ. 2561 (ดู : 173) 17 ม.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์การการจัดการน้ำเสียในชุมชน (ดู : 113) 14 ม.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 119) 11 ม.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและรักษาโรคเอดส์ (ดู : 116) 8 ม.ค. 2562
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 122) 2 ม.ค. 2562
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (ดู : 122) 24 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2562 (ดู : 136) 24 ธ.ค. 2561
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 132) 18 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (ดู : 125) 12 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรักษาความปลอดภัย ในวันลอยกระทง พ.ศ. 2561 (ดู : 125) 16 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 133) 16 พ.ย. 2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 127) 15 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (ดู : 122) 13 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (ดู : 122) 6 พ.ย. 2561
การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ (ดู : 133) 18 ต.ค. 2561
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 125) 11 ต.ค. 2561
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ดู : 127) 10 ต.ค. 2561
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุด (ดู : 119) 4 ต.ค. 2561
ขอความร่วมมืขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องอประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง (ดู : 126) 27 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ดู : 125) 27 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (ดู : 116) 26 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน (ดู : 139) 24 ก.ย. 2561
การดำเนินมาตรการการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย (ดู : 124) 24 ก.ย. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย_บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (ดู : 124) 16 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม (ดู : 147) 11 ก.ย. 2561
การจัดงาน (ดู : 119) 27 ส.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs