Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ขึ้นมณฑปวัดจันทน์ธาตุธาราม หมู่ที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 121) 11 ม.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะหนองพังไทร หมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 122) 11 ม.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (ดู : 126) 23 ธ.ค. 2559
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับปรุงแผน) (ดู : 121) 22 พ.ย. 2559
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูสองข้างทางถนน สายบ้านนางจำเนียร – ขนอมธานี หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 119) 22 พ.ย. 2559
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ขึ้นมณฑปวัดจันทน์ธาตุธาราม หมู่ที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 121) 22 พ.ย. 2559
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะหนองพังไทร หมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 122) 22 พ.ย. 2559
ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูสองข้างทางถนน สายบ้านนางจำเนียร – ขนอมธานี หมู่ที่ 8 (ดู : 121) 22 พ.ย. 2559
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ขึ้นมณฑปวัดจันทน์ธาตุธาราม หมู่ที่ 4 (ดู : 124) 22 พ.ย. 2559
ราคากลางปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะหนองพังไทร หมู่ที่ 2 (ดู : 122) 22 พ.ย. 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 (ดู : 122) 18 พ.ย. 2559
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบางแพง-ราษฏร์พัฒนา ซอย 1 (ดู : 124) 19 ต.ค. 2559
ประกาศแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) (ดู : 120) 28 ก.ย. 2559
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายวิโรจน์ หมู่ที่ 6 (ดู : 118) 21 ก.ย. 2559
ราคากลางซ่อมแซมถนนสายบ้านนายวิโรจน์ หมู่ที่ 6 (ดู : 123) 13 ก.ย. 2559
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทานวัดถ้ำ-วัดธารทอง หมู่ที่ 6 (ดู : 133) 9 ก.ย. 2559
ประกาศตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่า – พลุคลุ้ม หมู่ที่ 7 (ดู : 124) 7 ก.ย. 2559
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำข้ามถนน สายหัวสะพาน – เขาออก หมู่ที่ 3 (ดู : 150) 5 ก.ย. 2559
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทาน-ห้วยตุม (ดู : 119) 1 ก.ย. 2559
ราคากลางซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่า-พลุคลุ้ม ม.7 (ดู : 124) 2 ส.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชนบางแพง-ราษฎร์พัฒนา ซอย 1 (ดู : 121) 30 มิ.ย. 2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชนบางแพง-ราษฎร์พัฒนา ซอย 1 (ดู : 125) 30 มิ.ย. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทานวัดถ้ำ-วัดธารทอง (ดู : 126) 30 มิ.ย. 2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทานวัดถ้ำ-วัดธารทอง (ดู : 118) 30 มิ.ย. 2559
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทาน-ห้วยตุม (ดู : 122) 19 มิ.ย. 2559
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเทศบาลตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 (ดู : 121) 16 มิ.ย. 2559
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ ถนนสายบางแพง-น้ำโฉ (ชุมชนบ้านท่าม่วงหน้าเทศบาลตำบลท้องเนียน) หมู่ที่ 1 (ดู : 120) 27 พ.ค. 2559
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานพร้อมทาสีสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 (ดู : 123) 19 พ.ค. 2559
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทาน-เขาน้ำไหล หมู่ที่ 4 (ดู : 120) 16 พ.ค. 2559
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดินถนน สายในชุมชนบ้านแหลมประทับ หมู่ที่ 5 (ดู : 119) 4 พ.ค. 2559
ราคากลาง ซ่อมแซมถนนสายชลประทาน-เขาน้ำไหล (ดู : 118) 19 เม.ย. 2559
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนชลประทานสายแยกต้นจันทน์ – เขาน้ำไหล หมู่ที่ 4 (ดู : 130) 12 เม.ย. 2559
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายที่ทิ้งขยะ – ชายทะเล หมู่ที่ 3 (ดู : 118) 5 เม.ย. 2559
เรื่อง การจัดหาสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันท์ (ดู : 121) 1 เม.ย. 2559
เรื่อง การจัดหาสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง (ดู : 135) 1 เม.ย. 2559
เรื่อง การจัดหาสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขวงเภา (ดู : 124) 1 เม.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ ถนนสายบางแพง-น้ำโฉ (ชุมชนบ้านท่าม่วงหน้าเทศบาลตำบลท้องเนียน) หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียนxit (ดู : 129) 16 มี.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ ถนนสายบางแพง-น้ำโฉ (ชุมชนบ้านท่าม่วงหน้าเทศบาลตำบลท้องเนียน) หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน (ดู : 127) 16 มี.ค. 2559
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายที่ทิ้งขยะ - ชายทะเล หมู่ที่ 3 (ดู : 119) 16 มี.ค. 2559
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ ถนนสายบางแพง-น้ำโฉ (ชุมชนบ้านท่าม่วงหน้าเทศบาลตำบลท้องเนียน) หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน (ดู : 127) 16 มี.ค. 2559
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดินถนน สายในชุมชนบ้านแหลมประทับ หมู่ที่ 5 (ดู : 121) 16 มี.ค. 2559
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายที่ทิ้งขยะ - ชายทะเล หมู่ที่ 3 (ดู : 123) 14 มี.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเทศบาลตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 (ดู : 126) 9 มี.ค. 2559
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านปรับแสง และผ้าม่านจีบ (ดู : 132) 29 ก.พ. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (ดู : 121) 17 ก.พ. 2559
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนชลประทานสายแยกต้นจันทน์ – เขาน้ำไหล หมู่ที่ 4 (ดู : 130) 10 ก.พ. 2559
ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน พร้อมทาสีสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 (ดู : 122) 10 ก.พ. 2559
ราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน (ดู : 133) 5 ก.พ. 2559
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างที่พักผ่อนสาธารณะหาดแขวงเภา หมู่ที่ 2 (ดู : 120) 1 ก.พ. 2559
ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559 (ดู : 122) 26 ม.ค. 2559
เรื่อง การสรรหาผู้รับจ้างจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าจันทร์ (ดู : 122) 21 ม.ค. 2559
เรื่อง การสรรหาผู้รับจ้างจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขวงเภา (ดู : 124) 21 ม.ค. 2559
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูสายตลาดบางแพง - ตำรวจน้ำ หมู่ที่ 1 (ครั้งที่ 2) (ดู : 128) 14 ม.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (ดู : 118) 11 ม.ค. 2559
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูสายตลาดบางแพง - ตำรวจน้ำ หมู่ที่ 1 (ดู : 119) 8 ม.ค. 2559
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายโถ หมู่ที่ 1 (ดู : 121) 28 ธ.ค. 2558
การสรรหาผู้รับจ้างจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง (ดู : 117) 24 ธ.ค. 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 (ดู : 122) 23 ธ.ค. 2558
ตรวจรับงานจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยตุม หมู่ที่ 5 (ดู : 120) 14 ธ.ค. 2558
ราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน (ดู : 120) 11 ธ.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs