Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 126) 21 ส.ค. 2561
การกำชับการปฏิบัติงานในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยออกนอกเขตพื้นทีควบคุม (ดู : 120) 21 ส.ค. 2561
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 120) 20 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 124) 15 ส.ค. 2561
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561 (ดู : 126) 10 ส.ค. 2561
การรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม สปป.ลาว (ดู : 128) 10 ส.ค. 2561
โครงการรณรงค์ (ดู : 127) 10 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การมีผลบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 (ดู : 119) 10 ส.ค. 2561
การงดเว้นเปิดสถานบริการในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกลที่ 9 (ดู : 114) 7 ส.ค. 2561
ขอความร่วมมืองดเว้นอนุญาตให้ฆ่าสัตว์และงดเว้นเปิดสถานบริการ (ดู : 134) 25 ก.ค. 2561
การตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ (ดู : 112) 10 ก.ค. 2561
มาตรการป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันฟุตบอล (ดู : 117) 10 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561 (ดู : 115) 4 ก.ค. 2561
พฤติการณ์หลอกลวงให้ราษฎรปลูกอินทผาลัม (ดู : 112) 4 ก.ค. 2561
การพัฒนาทักษะอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู : 117) 28 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุุนผู้สูงอายุ (ดู : 114) 28 มิ.ย. 2561
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (ดู : 118) 19 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง (ดู : 119) 5 มิ.ย. 2561
แจ้งสถานที่จุดจ่ายน้ำถาวรเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค (ดู : 115) 5 มิ.ย. 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (ดู : 119) 30 พ.ค. 2561
สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องยาเสพติด (ดู : 121) 29 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การใช้พื้นที่ในการตรวจสอบและแข่งขันการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก (ดู : 119) 23 พ.ค. 2561
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ดู : 113) 21 พ.ค. 2561
ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (ดู : 125) 17 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2561 (ดู : 115) 9 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (ดู : 119) 4 พ.ค. 2561
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต (ดู : 119) 3 พ.ค. 2561
จังหวัดนครศรีธรรมราชขปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในการจดการทำงานของเเรงงานต่างด้าว (ดู : 114) 3 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการยูรีพอร์ต (ดู : 115) 27 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำ สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง (ดู : 133) 25 เม.ย. 2561
สื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 116) 24 เม.ย. 2561
การสมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 114) 23 เม.ย. 2561
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 (ดู : 119) 11 เม.ย. 2561
รายงานผลการติดตามเเละประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 125) 10 เม.ย. 2561
การสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (ดู : 130) 9 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 115) 5 เม.ย. 2561
เทศบาลตำบลท้องเนียน ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีสงกรานต์และงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561" (ดู : 115) 5 เม.ย. 2561
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (ดู : 119) 4 เม.ย. 2561
สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประหยัดน้ำ (ดู : 120) 3 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ (ดู : 119) 3 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว โตรงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว (ดู : 114) 30 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน (ดู : 117) 26 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์ติก สายบ้านท่า-พลุคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 115) 22 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 88 (ดู : 122) 22 มี.ค. 2561
ประกาศแผนการประชุมเก็บตกของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลขนอม (ดู : 118) 12 มี.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 116) 12 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 5 ป. (ดู : 117) 12 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ดู : 118) 9 มี.ค. 2561
ขอส่งประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 119) 9 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 111) 7 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถ (ดู : 113) 5 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ดู : 115) 5 มี.ค. 2561
การสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (ดู : 109) 5 มี.ค. 2561
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 115) 22 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 112) 22 ก.พ. 2561
(ร่าง)แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ดู : 117) 21 ก.พ. 2561
สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน (ดู : 112) 16 ก.พ. 2561
ที่ว่าการอำเภอขนอมส่งประกาศกำหนดสถานที่เพื่อนัดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแสดงความประสงค์ที่จะพัฒนาตนเอง (ดู : 114) 9 ก.พ. 2561
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชประชาสัมพันธ์ตำเเหน่งงานว่าง (ดู : 110) 9 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) (ดู : 113) 30 ม.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs