Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 (ดู : 119) 13 พ.ย. 2560
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2561-2564 (ดู : 116) 13 พ.ย. 2560
การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค (โรคไข้เลือดออก) (ดู : 107) 3 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 108) 10 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ดู : 107) 16 มิ.ย. 2560
จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.บ้านแขวงเภา ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 108) 12 เม.ย. 2560
จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.บ้านท่าจันทน์ ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 131) 12 เม.ย. 2560
จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.บ้านท่าม่วง ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 108) 12 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๐ (ดู : 113) 24 มี.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ดู : 112) 26 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) (ดู : 113) 24 ม.ค. 2560
ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี ๒๕๕๙ (ดู : 110) 23 มี.ค. 2559
การประชาสัมพันธ์การแข่งขันเดิน - วิ่ง ซุปเปอร์มินิมาราธอน (ดู : 112) 14 มี.ค. 2559
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและควันในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๙ (ดู : 116) 4 มี.ค. 2559
ปฎิทินการออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (ดู : 108) 3 มี.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์เตือน !! มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง (ดู : 130) 9 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง โรคไข้ซิก้า (Zika virus disease) (ดู : 123) 9 ก.พ. 2559
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำสมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทราบทางเว็ปไซต์รัฐบาลไทย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thaigov.go.th/pdf/Infographics.pdf (ดู : 108) 8 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์ขอหยุดการจ่ายน้ำของการประปาภูมิภาคสาขาขนอม (ดู : 119) 8 ก.พ. 2559
คำแนะนำประชาชนเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (ดู : 110) 5 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (ดู : 140) 4 ก.พ. 2559
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ (ดู : 107) 3 ก.พ. 2559
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคา (ดู : 109) 14 ม.ค. 2559
โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ คืนความสุขให้แก่ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๙ (ดู : 108) 14 ม.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาครถวีลแชร์ (ดู : 108) 6 ม.ค. 2559
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดระบบบำบัดน้ำเสียสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน (ดู : 112) 4 ม.ค. 2559
โครงการคลินิกประปา ประชามีสุข (ดู : 151) 30 ธ.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามภารกิจงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู : 112) 23 ธ.ค. 2558
ขอเชิญร่วมโครงการ อำเภอ ... ยิ้มเคลื่นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู : 113) 15 ธ.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 109) 14 ธ.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา เปตอง ท้องถิ่นไทย ถวายสมเด็จย่า (ดู : 106) 30 พ.ย. 2558
การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง (ดู : 112) 30 พ.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 121) 30 พ.ย. 2558
การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ดู : 141) 23 พ.ย. 2558
การป้องกันแก้ไขโรคไข้เลือดออก (ดู : 114) 19 พ.ย. 2558
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง (ดู : 113) 17 พ.ย. 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 (ดู : 107) 15 พ.ย. 2558
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลท้องเนียน พ.ศ. ๒๕๕๓ (ดู : 107) 16 ก.ย. 2553
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs