Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองวิชาการและแผนงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (ดู : 1) 13 ม.ค. 2564
ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ (ดู : 4) 11 ม.ค. 2564
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลท้องเนียน กรณีการแพร่ระบาดโควิด 19 (ดู : 7) 7 ม.ค. 2564
ขอความร่วมมือถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 7) 6 ม.ค. 2564
การกำหนดมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 8) 5 ม.ค. 2564
แผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (ดู : 6) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศเลื่อนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ดู : 4) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 5) 29 ธ.ค. 2563
การจองชื่อสกุลออนไลน์ 1010 นามสกุลไทยมหามงคล (ดู : 11) 25 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มาติดต่อราชการ (ดู : 5) 24 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 4) 24 ธ.ค. 2563
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 5) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1/2563 (ดู : 4) 21 ธ.ค. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2563 (ดู : 4) 21 ธ.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 8) 21 ธ.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563 (ดู : 17) 17 ธ.ค. 2563
คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ดู : 13) 16 ธ.ค. 2563
ห้ามจำหน่ายสุรา (ดู : 12) 16 ธ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งในเขตเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 21) 16 ธ.ค. 2563
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 20) 16 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ดู : 10) 16 ธ.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 (ดู : 11) 14 ธ.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2563 (ดู : 11) 14 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 16) 14 ธ.ค. 2563
การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 21) 7 ธ.ค. 2563
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 20) 3 ธ.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 (ดู : 13) 27 พ.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39-42/2563 (ดู : 18) 10 พ.ย. 2563
การประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ดู : 14) 9 พ.ย. 2563
การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (ดู : 13) 9 พ.ย. 2563
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 11) 5 พ.ย. 2563
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 (ดู : 18) 2 พ.ย. 2563
ประกาศจ้างแรงงานคนเพื่อดำเนินการโครงการตัดหญ้าแผ้วถางปลูกต้นไม้ (ทองอุไร) สายบ้านท่า-พลุคลุ้ม หมู่ที่ ๗ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 19) 29 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 13) 26 ต.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2563 (ดู : 10) 22 ต.ค. 2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 11) 22 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง (ดู : 12) 22 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ถอนหลักประกันสัญญาฯ (ดู : 12) 19 ต.ค. 2563
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 (ดู : 13) 16 ต.ค. 2563
การประกาศกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 16) 14 ต.ค. 2563
อัตราร้อยละของฐานการคำนวณการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล (ดู : 14) 12 ต.ค. 2563
การรับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 40) 6 ต.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 22) 24 ก.ย. 2563
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2565) (ดู : 13) 21 ก.ย. 2563
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2565) (ดู : 13) 21 ก.ย. 2563
ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 (ขยายเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563) (ดู : 30) 28 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ (ดู : 65) 13 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 68) 4 ส.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 60) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 53) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง หอพัก พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 47) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 55) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 61) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 64) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 63) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 91) 31 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำข้างถนนสายบ้านท่าพลุคลุ้ม (ช่วงบ้านเทิศไทยฯ-บ้านนายธงชัย จันทร์สน) หมู่ที่ 7 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 29) 29 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับโอนบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง (ดู : 58) 15 ก.ค. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2563 (ดู : 28) 10 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 48) 1 ก.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs