Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
แผนงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองวิชาการและแผนงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563 (ดู : 8) 24 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563 (ดู : 3) 24 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563 (ดู : 6) 18 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 (ดู : 10) 13 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (ดู : 3) 10 มี.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 9) 26 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 4) 18 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ดู : 27) 13 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่ (ดู : 35) 28 ม.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 19) 27 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับ 3) พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 15) 14 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 44) 6 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 17) 2 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ เวทีพัฒนาระบบปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี 2562 (ดู : 31) 22 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ (ดู : 25) 22 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น (ดู : 28) 22 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลท้องเนียน ครั้งที่ 2/2562 (ดู : 14) 18 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานการคำนวณการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล รอบการประเมินครั้งที่ 2/2562 (ดู : 13) 18 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานการคำนวณการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลรอบการประเมินครั้งที่ 1/2562 (ดู : 20) 2 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 32) 26 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 19) 26 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกรทราบ (ดู : 13) 26 ส.ค. 2562
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (ดู : 15) 26 ส.ค. 2562
ประขาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดู : 14) 16 ส.ค. 2562
เทศบาลตำบลทองหงส์ ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 13) 16 ส.ค. 2562
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี (ดู : 15) 8 ส.ค. 2562
สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอมมอบทุนการศึกษา (ดู : 16) 25 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 (ดู : 14) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 (ดู : 13) 22 พ.ค. 2562
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (ดู : 14) 7 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม (ดู : 13) 1 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างประจำเดือนเมษายน 2562 (ดู : 15) 9 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (ดู : 17) 15 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 14) 12 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ดู : 14) 6 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร (ดู : 13) 26 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 12) 22 ก.พ. 2562
ประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 13) 1 ก.พ. 2562
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั้่วไป พ.ศ. 2562 (ดู : 13) 1 ก.พ. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 22) 30 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เพจกองการเลือกตั้งท้องถิ่น (ดู : 17) 22 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ (ดู : 14) 22 ม.ค. 2562
ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2558-2561 (ดู : 16) 22 ม.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท้องเนียน ประจำปีงบ พ.ศ. 2561 (ดู : 19) 17 ม.ค. 2562
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 15) 2 ม.ค. 2562
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (ดู : 14) 24 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2562 (ดู : 14) 24 ธ.ค. 2561
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 15) 18 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (ดู : 15) 12 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรักษาความปลอดภัย ในวันลอยกระทง พ.ศ. 2561 (ดู : 20) 16 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 18) 16 พ.ย. 2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 15) 15 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (ดู : 19) 13 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (ดู : 14) 6 พ.ย. 2561
การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ (ดู : 19) 18 ต.ค. 2561
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 16) 11 ต.ค. 2561
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ดู : 17) 10 ต.ค. 2561
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุด (ดู : 14) 4 ต.ค. 2561
ขอความร่วมมืขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องอประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง (ดู : 17) 27 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ดู : 13) 27 ก.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs