Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
แผนงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองวิชาการและแผนงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 8) 4 ส.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 29) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 29) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง หอพัก พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 26) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 30) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 34) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 35) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 37) 31 ก.ค. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 65) 31 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำข้างถนนสายบ้านท่าพลุคลุ้ม (ช่วงบ้านเทิศไทยฯ-บ้านนายธงชัย จันทร์สน) หมู่ที่ 7 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 1) 29 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับโอนบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง (ดู : 23) 15 ก.ค. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2563 (ดู : 7) 10 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 12) 1 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านพลุคลุ้ม (ช่วงบ้านนนายสุนีย์ - บ้านนายปิยะ) หมู่ที่ 7 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 13) 1 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 19) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 12) 26 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 11) 24 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการระบบเคเบิ้ลใต้ทะเล 230 กิโลโวลต์ ขนอม-เกาะสมุย (ดู : 24) 24 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563 (ดู : 10) 24 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 (ดู : 9) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกวัดคีรีวง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9) 23 มิ.ย. 2563
รประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563 (ดู : 9) 8 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563 (ดู : 8) 1 มิ.ย. 2563
ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 21) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศศาลแขวงนครศรีธรรมราช เรื่อง การให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (ดู : 17) 28 พ.ค. 2563
รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ดู : 21) 27 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563 (ดู : 8) 25 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563 (ดู : 9) 22 พ.ค. 2563
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพิ่มเติม) (ดู : 30) 21 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563 (ดู : 8) 11 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานการคำนวณการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลรอบการประเมินครั้งที่ 1/2563 (ดู : 39) 5 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563 (ดู : 7) 30 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 (ดู : 8) 29 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 (ดู : 8) 27 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563 (ดู : 7) 15 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563 (ดู : 8) 14 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ในงานทะเบียนราษฎร ในสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 27) 13 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ในสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 29) 13 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563 (ดู : 8) 10 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 36) 10 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563 (ดู : 38) 10 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563 (ดู : 29) 24 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563 (ดู : 22) 24 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563 (ดู : 24) 18 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 (ดู : 28) 13 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (ดู : 20) 10 มี.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 26) 26 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 23) 18 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ดู : 49) 13 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่ (ดู : 53) 28 ม.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 36) 27 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับ 3) พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 34) 14 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 69) 6 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 36) 2 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ เวทีพัฒนาระบบปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี 2562 (ดู : 49) 22 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ (ดู : 47) 22 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น (ดู : 48) 22 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลท้องเนียน ครั้งที่ 2/2562 (ดู : 32) 18 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานการคำนวณการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล รอบการประเมินครั้งที่ 2/2562 (ดู : 32) 18 ต.ค. 2562
สื่อประชาสัมพันธ์การการจัดการน้ำเสียในชุมชน (ดู : 29) 27 ก.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs