Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
   test
แผนงาน
   ตรวจสอบภายใน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
   การตรวจสอบภายใน
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 33-34/2565 (ดู : 1) 27 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ดู : 13) 13 ก.ย. 2565
ขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (ดู : 5) 12 ก.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 (ดู : 5) 12 ก.ย. 2565
คาราวานพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 9) 6 ก.ย. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานและสนับสนุนการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 (ดู : 8) 6 ก.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 (ดู : 9) 31 ส.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 (ดู : 8) 31 ส.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28-29/2565 (ดู : 10) 18 ส.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการใช้หรือไม่ใช้บ่อขยะเทศบาลตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 3 (ดู : 24) 10 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม หยุดซ่อมและตรวจสอบอุปกรณ์ตามวาระ ครั้งที่ 7 (ดู : 18) 9 ส.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 (ดู : 13) 5 ส.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ " The Smart City Showcase Awards 2022" (ดู : 15) 3 ส.ค. 2565
กิจกรรมแข่งขันเดินวิ่ง เพื่อน้อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 (ดู : 15) 3 ส.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26-27/2565 (ดู : 14) 2 ส.ค. 2565
แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 13) 2 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 (ดู : 13) 25 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรืือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 30) 22 ก.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรี่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลทัองเนียน (ดู : 22) 20 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 420 ชั่วโมง (ดู : 15) 20 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 40) 20 ก.ค. 2565
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ดู : 19) 20 ก.ค. 2565
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดชนิดของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตน (ฉบับที่ 2) (ดู : 16) 19 ก.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งและอันดับพนักงานครูเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) (ดู : 14) 8 ก.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 16) 8 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 (ดู : 22) 7 ก.ค. 2565
เชิญชวนประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (ดู : 22) 5 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-24/2565 (ดู : 20) 4 ก.ค. 2565
ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 19) 30 มิ.ย. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) (ดู : 20) 27 มิ.ย. 2565
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565" (ดู : 27) 21 มิ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20-21/2565 (ดู : 19) 20 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี 3" (ดู : 22) 17 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลท้องเนียน (ดู : 65) 17 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ดู : 31) 16 มิ.ย. 2565
รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท้องเนียน ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 26) 15 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 (ดู : 23) 8 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) (ดู : 29) 8 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 55) 8 มิ.ย. 2565
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.2565 (ดู : 30) 7 มิ.ย. 2565
ประชาสััมพันธ์การรับสมัครขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 29) 6 มิ.ย. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code บันทึกข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 23) 6 มิ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 (ดู : 24) 30 พ.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (ดู : 26) 27 พ.ค. 2565
การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID - 19) เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 (ดู : 29) 25 พ.ค. 2565
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตใน"โครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ห้วงเดือนเมษายน - ธันวาคม 2565 (ดู : 25) 25 พ.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) (ดู : 25) 24 พ.ค. 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565(ฮ.ศ.1443) (ดู : 73) 24 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 (ดู : 32) 24 พ.ค. 2565
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (ดู : 32) 17 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชน ครั้งที่ 15 - 16/2565 (ดู : 46) 12 พ.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 28) 12 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การยื่นคำร้องบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ดู : 34) 12 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (ดู : 33) 9 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 31) 9 พ.ค. 2565
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 49) 9 พ.ค. 2565
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 31) 6 พ.ค. 2565
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ดู : 27) 6 พ.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันวิสาขบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ เจดีย์ปะการัง ประจำปี 2565 (ดู : 46) 3 พ.ค. 2565
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ดู : 27) 2 พ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs