Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองวิชาการและแผนงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 1) 15 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ Moblie Appication คุ้มครองเด็ก (ดู : 6) 8 มิ.ย. 2564
การรณรงค์ทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card (ดู : 10) 8 มิ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19-20/2564 (ดู : 3) 8 มิ.ย. 2564
แนวทางปฏิบัติการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ดู : 2) 2 มิ.ย. 2564
รณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีน ป้องกันโรค โควิด-19 ของประชาชน (ดู : 13) 28 พ.ค. 2564
โครงการพลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต โควิด - 19 (ดู : 9) 28 พ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 (ดู : 8) 21 พ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 (ดู : 9) 21 พ.ค. 2564
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 14) 21 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของประชาชน (ดู : 12) 18 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 9) 18 พ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 (ดู : 7) 17 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ดู : 13) 11 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ (กัญชา) (ดู : 5) 7 พ.ค. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"พลังชุมชนสรา้งถนนปลอดภัย ปี 2" (ดู : 7) 7 พ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 (ดู : 7) 6 พ.ค. 2564
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกรณีผู้สูงอายุ) (ดู : 18) 5 พ.ค. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 30) 30 เม.ย. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 40) 29 เม.ย. 2564
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 6/2564) (ดู : 18) 27 เม.ย. 2564
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 9) 27 เม.ย. 2564
การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น (ดู : 23) 26 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 6) 26 เม.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 (ดู : 5) 26 เม.ย. 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 10) 26 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre Order ผลไม้ตามฤดูกาลผ่านช่องทาง E - commerce (ดู : 15) 23 เม.ย. 2564
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (ดู : 12) 22 เม.ย. 2564
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 9) 20 เม.ย. 2564
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู : 11) 9 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การสำรวจ และการจัดทำแผนการปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด (ดู : 25) 5 เม.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10-11/2564 (ดู : 11) 1 เม.ย. 2564
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ทางออกดีๆ สำหรับหนี้ส่วนบุคคล (ดู : 10) 1 เม.ย. 2564
ข้อมูลการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 54 แห่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 14) 30 มี.ค. 2564
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 22) 29 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (ดู : 10) 25 มี.ค. 2564
การประชาสัมพันธ์สิ่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 (ดู : 10) 25 มี.ค. 2564
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 (ดู : 10) 25 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 14) 22 มี.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 11) 19 มี.ค. 2564
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ (ดู : 9) 19 มี.ค. 2564
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9-10/2564 (ดู : 12) 18 มี.ค. 2564
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 16) 18 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (ดู : 10) 16 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7-8/2564 (ดู : 10) 10 มี.ค. 2564
เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (ดู : 11) 9 มี.ค. 2564
การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ดู : 8) 9 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การประกวดศูยน์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564 (ดู : 9) 9 มี.ค. 2564
การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 14) 7 มี.ค. 2564
เผยแพร่บทความประสัมพันธ์ด้านกฎหมายตาม พรบ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไข พ.ศ. 2549 (ดู : 12) 5 มี.ค. 2564
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 (ดู : 8) 5 มี.ค. 2564
ทำอย่างไร.. เมื่อพบเห็นการกระทำผิด พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ดู : 10) 4 มี.ค. 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (สขร.๑) (ดู : 6) 3 มี.ค. 2564
ข่าวสื่อสารเพื่อเตือนภัยทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน (ดู : 10) 3 มี.ค. 2564
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 14) 1 มี.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 15) 24 ก.พ. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 5-6/2564 (ดู : 18) 24 ก.พ. 2564
แจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด (ดู : 11) 24 ก.พ. 2564
การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 (ดู : 8) 24 ก.พ. 2564
การประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกรทราบ (ดู : 7) 24 ก.พ. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs