Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 1) 20 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สร้างการรับรู้สู้ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 (ดู : 1) 19 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 (ดู : 1) 14 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับการจัดงานกินเจ (ดู : 2) 11 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปีการศึกษา 2564 (ดู : 3) 8 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (ดู : 3) 4 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 7) 28 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (ดู : 6) 28 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2564 (ดู : 9) 28 ก.ย. 2564
ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติ (ดู : 8) 27 ก.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36-37/2564 (ดู : 12) 27 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น Local law school for junior lawyers (ดู : 9) 21 ก.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 (ดู : 9) 21 ก.ย. 2564
ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) (ดู : 6) 17 ก.ย. 2564
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-34/2564 (ดู : 7) 17 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลท้องเนียน (ดู : 8) 15 ก.ย. 2564
การรณรงค์ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee (ดู : 8) 9 ก.ย. 2564
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาวของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 6) 8 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ดู : 6) 6 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 10) 6 ก.ย. 2564
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติ (ดู : 68) 3 ก.ย. 2564
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 11/2564) (ดู : 7) 3 ก.ย. 2564
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ดู : 12) 30 ส.ค. 2564
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ดู : 7) 26 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 (ดู : 11) 25 ส.ค. 2564
จัดตั้งศูนย์รับบริจาค สิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 6) 23 ส.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 7) 23 ส.ค. 2564
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และรา่งกฎหมายลำดับรองประกอบ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ส. 2562 มาตรา 121 (ดู : 8) 23 ส.ค. 2564
การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 6) 23 ส.ค. 2564
ขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมงานทะเบียนราษฎร(ทุกประเภท) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 12) 19 ส.ค. 2564
ขอนุเคราะห์เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ดู : 13) 12 ส.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28-29/2564 (ดู : 14) 12 ส.ค. 2564
แจ้งแนวทางการใช้งาน "ระบบสวนป่าออนไลน์" (ดู : 9) 11 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 (ดู : 9) 11 ส.ค. 2564
การยื่นขอรับเงินช่วยเหลือออนไลน์ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรณี รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน หรือเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง (ดู : 11) 10 ส.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ปิดชุมชนเป็นการชั่วคราว (ดู : 13) 5 ส.ค. 2564
ช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 15) 5 ส.ค. 2564
ขอความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ดู : 11) 2 ส.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564 (ดู : 11) 30 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ดู : 12) 28 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของกรมเจ้าท่า (ดู : 50) 22 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ดู : 10) 22 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564 (ดู : 12) 21 ก.ค. 2564
มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 37) 19 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-25/2564 (ดู : 11) 14 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2241/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 54) 12 ก.ค. 2564
สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 (ดู : 11) 7 ก.ค. 2564
จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ดู : 16) 2 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564 (ดู : 11) 29 มิ.ย. 2564
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 16) 23 มิ.ย. 2564
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 15) 23 มิ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-22/2564 (ดู : 15) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตลาด พ.ศ.2564 (ดู : 20) 16 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกร (ดู : 18) 15 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ Moblie Appication คุ้มครองเด็ก (ดู : 21) 8 มิ.ย. 2564
การรณรงค์ทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card (ดู : 25) 8 มิ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสรา้งการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19-20/2564 (ดู : 18) 8 มิ.ย. 2564
แนวทางปฏิบัติการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ดู : 26) 2 มิ.ย. 2564
รณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีน ป้องกันโรค โควิด-19 ของประชาชน (ดู : 33) 28 พ.ค. 2564
โครงการพลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต โควิด - 19 (ดู : 22) 28 พ.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs