Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   คำแถลงนโยบาย
   สารจากนายกเทศมนตรี
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
   การจดทะเบียนขออนุญาตผู้ประกอบกิจการหอพัก
   การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (สขร.๑) (ดู : 4) 7 ม.ค. 2565
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองคูและรางระบายน้ำอุดตันในเขตตำบลท้องเนียน จำนวน 7 สาย ม.1,2,4,7,8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 8) 23 ธ.ค. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกทรายเปิดปากท่อระบายน้ำชายหาดแขวงเภา ม.2 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 11) 21 ธ.ค. 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (สขร.๑) (ดู : 4) 9 ธ.ค. 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (สขร.๑) (ดู : 15) 8 พ.ย. 2564
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๔ (เดือน กรกฎาคม๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๔) (ดู : 26) 29 ต.ค. 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ (สขร.๑) (ดู : 28) 5 ต.ค. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจอุทิศ ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 27) 5 ต.ค. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยภูผาแดง ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 23) 5 ต.ค. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมฝาและผนังบ่อพักรางระบายน้ำ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท้องเนียน ม.1,8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 24) 29 ก.ย. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยายเรียบ ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 25) 23 ก.ย. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูข้างถนนสายวัดธารทอง - ชายทะเล ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 24) 10 ก.ย. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดดารุซซาฮาดะห์ ม.1 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 25) 8 ก.ย. 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ (สขร.๑) (ดู : 30) 7 ก.ย. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการหินทิ้งกันน้ำกัดเซาะเขาออก ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 23) 30 ส.ค. 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สขร.๑) (ดู : 29) 6 ส.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) (ดู : 31) 7 ก.ค. 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (สขร.๑) (ดู : 33) 5 ก.ค. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการตัดหญ้า 2 ข้างทางถนนในเขตตำบลท้องเนียน ม.1,2,3,4,5,6,7,8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 30) 25 มิ.ย. 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สขร.๑) (ดู : 36) 8 มิ.ย. 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (สขร.๑) (ดู : 49) 7 พ.ค. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี สายห้วยยายดำ ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 37) 5 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) (ดู : 57) 28 เม.ย. 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (สขร.๑) (ดู : 44) 8 เม.ย. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยพูลผล ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 33) 19 มี.ค. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายนิ้ม - วัดเตล็ด ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 35) 4 มี.ค. 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (สขร.๑) (ดู : 38) 3 มี.ค. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบท่อภายในและภายนอกโรงสูบน้ำดิบ ม.1 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 34) 23 ก.พ. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างขุดลอกสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี สายตลาดบางแพง - ตำรวจน้ำ ม.1 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 44) 9 ก.พ. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการตัดหญ้า 2 ข้างทางถนน 3 สาย 1. ถนนสายบางแพง - บ.ผลิตไฟฟ้าขนอม 2. ถนนสายเจดีย์ปะการัง - บ้านบนถนน 3.ถนนสายสามแยกต้นสะแก - บ้านแหลมประทับ ม.4,5,8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 37) 9 ก.พ. 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (สขร.๑) (ดู : 42) 5 ก.พ. 2564
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๑ (เดือน ตุลาคม๒๕๖๓-ธันวาคม ๒๕๖๓) (ดู : 59) 29 ม.ค. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ - อ่าวท้องชิง ม.2 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 50) 27 ม.ค. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 43) 27 ม.ค. 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 57) 7 ม.ค. 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตาย้อย ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 60) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาน้ำไหล ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 62) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 60) 9 ธ.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 60) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทน์ - ท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ ม.2 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 61) 4 ธ.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 68) 9 พ.ย. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูชลประทาน - ปากบาง ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 81) 5 พ.ย. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยร่วมใจอุทิศ ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 58) 29 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำรายไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) (ดู : 81) 29 ต.ค. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง ม.1 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 80) 14 ต.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 59) 7 ต.ค. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทน์ - สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 60) 28 ก.ย. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านขวา ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 109) 24 ก.ย. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทาน - ห้วยตุม ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 59) 24 ก.ย. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองบางขนาน - คลองขนอม ม.7 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 63) 24 ก.ย. 2563
ประกาศการถอนหลักประกันสัญญา (กรณีหลักประกันสัญญาได้พ้นภาระผูกพันแล้ว เทศบาลตำบลท้องเนียนได้แจ้งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ผู้รับจ้างมารับคืน แต่ไม่สามรถติดต่อผู้รับได้ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่)เทศบาลจึงประกาศให้ผู้รับจ้างติดต่อเพื่อถอนเงินหลักประกันสัญญา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ (ดู : 62) 14 ก.ย. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 60) 7 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่องตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ - อ่าวท้องชิง หมู่ที่ 2 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 95) 19 ส.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 73) 7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ไลท์ หมู่ที่ ๒ ตำบลท้องเนียน(ปูผิวจารจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจารจรเดิม คสค.เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 90) 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง หมู่ที่๓ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจารจร คสล.เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 84) 24 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 เมษายน ๒๕๖๓ -มิถุนายน ๒๕๖๓ (ดู : 80) 13 ก.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 85) 8 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ไลท์ หมู่ ๒ ตำบลท้องเนียน(ปูผิวจารจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีดทับผิวจารจร คสล.เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงาน๒,๖๔๕,๐๔๘.๘๔ บาท (ดู : 157) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนคีรีวง หมู่ ๓ ตำบลท้องเนียน(ปูผิวจารจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีดทับผิวจารจร คสล.เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงาน๓,๕๐๔,๗๑๔.๑๐ บาท (ดู : 75) 30 มิ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs