Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
แผนงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองวิชาการและแผนงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการกวาดขนย้ายขยะ และฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ (ดู : 6) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสอร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเตล็ด-ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) (ดู : 11) 28 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 8) 16 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 8) 1 ต.ค. 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเตล็ด-ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 11 ก.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายบ้านท่าม่วง - คลองขนอม (ใต้สายไฟแรงสูง) ชุมชุนบางแพง,ชุมชุนท่าม่วง (ดู : 2) 9 ก.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายด้านข้างชลประทาน (ดู : 1) 30 ส.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ - บ้านท้องชิง (ดู : 1) 30 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยภูผาแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลท้องเนียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 2) 26 ส.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสรา้งโครงเหล็กติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตำบลท้องเนียน (ดู : 2) 7 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 2) 31 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562) (ดู : 2) 31 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยภูผาแดง หมู่ ๖ ตำบลท้องเนียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 2) 26 ก.ค. 2562
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (สขร.1) (ดู : 1) 8 ก.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองท่าคู - คลองท่าจันทร์ (ช่วงที่ 2) (ดู : 2) 5 ก.ค. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยภูผาแดง หมู่ ๖ ตำบลท้องเนียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 1) 3 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 2) 1 ก.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูไส้ไก่ ( ข้างถนนสายสามแยกต้นสะแก - แยกบ้านบนถนน ) (ดู : 3) 1 ก.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองท่าคู - คลองท่าจันทร์ (ช่วงที่ 1) (ดู : 2) 1 ก.ค. 2562
ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (ดู : 2) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกสิ่่งปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี สายตลาดบางแพง -ตำรวจน้ำ (ดู : 2) 26 มิ.ย. 2562
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (สขร.1) (ดู : 1) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการตีเส้นจราจรถนนสายหลักในชุมชุนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ - สี่แยกต้นจันทน์ (ดู : 2) 11 มิ.ย. 2562
ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ภาคเรียนที่ 1/2562 (ดู : 2) 21 พ.ค. 2562
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (สขร.1) (ดู : 2) 15 พ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง มีนาคม พ.ศ.2562) (ดู : 2) 29 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (ดู : 2) 11 เม.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมเเซมถนนสายบ้านนายบุรณ์ (ดู : 2) 26 มี.ค. 2562
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมเเซมถนนสายชลประทาน (ด้านซ้าย) (ดู : 2) 26 มี.ค. 2562
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมเเซมถนนสายชลประทาน (ด้านขวา) (ดู : 2) 26 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ดู : 2) 15 มี.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทาน-ห้วยตุ่ม หมู่ที่ ๔ (ดู : 2) 4 มี.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านท้องโหนด-บ้านแหลมประทับ หมู่ที่ ๓ (ดู : 2) 4 มี.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์-บ้านท้องชิง หมู่ที่ ๒ (ดู : 2) 4 มี.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมมัสยิด (งวดที่ ๒) (ดู : 2) 1 มี.ค. 2562
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ (สขร.1) (ดู : 3) 7 ก.พ. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมมัสยิด (งวดที่1) (ดู : 2) 15 ม.ค. 2562
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 1) 9 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3) 18 ธ.ค. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 2) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 2) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 5) 26 พ.ย. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 2) 12 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 (ดู : 3) 12 พ.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 2) 8 พ.ย. 2561
ราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 2) 8 พ.ย. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 2) 2 พ.ย. 2561
ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ภาคเรียนที่ 2/2561 (ดู : 2) 2 พ.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมประตูกระจกและสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 2) 25 ต.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสรา้งปรับปรุงและยกระดับถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ - หนองจิก (ดู : 2) 17 ต.ค. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 1) 11 ต.ค. 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 2) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมมัสยิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 17 ก.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชมงคล - ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโก (ดู : 2) 17 ก.ย. 2561
สรุปผลผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) (ดู : 3) 14 ก.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยกรกัลย์ ชุมชุนปากน้ำ (ดู : 2) 10 ก.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการป้ายซุ้มประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่่ยว (ดู : 1) 6 ก.ย. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการป้ายซุ้มประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่่ยว (ดู : 2) 6 ก.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 2) 29 ส.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs