Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
แผนงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติ
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองวิชาการและแผนงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอบบ่อหิน หมู่ที่๗ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) (ดู : 32) 22 ธ.ค. 3106
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) (ดู : 101) 14 ธ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 5) 18 พ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 2) 18 พ.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (สขร.๑) (ดู : 4) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 2) 7 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างขุดลอกคูไส้ไก่สายชลประทาน - หลัง รพ.สต.บ้านท่าจันทร์ ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 5) 20 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายโรงเรียนบ้านแขวงเภา - คลองบางขนาน ม.2,7 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 4) 17 เม.ย. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 4) 7 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง - อ่าวเตล็ด ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 13) 2 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน (ดู : 12) 20 มี.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันพ์ 2563 (ดู : 8) 6 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเตล็ด-ชายทะเล ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 9) 6 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 8) 28 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (ดู : 14) 25 ก.พ. 2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (ดู : 31) 18 ก.พ. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัเซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ (ดู : 8) 7 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยก้าวใหม่พัฒนาหมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 14) 7 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยน้ำซับ หมู่ที่ 2 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 11) 4 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 9) 4 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสานชลประทานด้านขวา (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 9) 4 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสานชลประทานด้านขวา (ตอนที่2) หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 11) 4 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงาน โครงการกวาดขนย้ายขยะ และฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 11) 31 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 15) 30 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยภูผาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 13) 27 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสอร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 10) 21 ม.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16) 13 ม.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (สขร.1) (ดู : 11) 6 ม.ค. 2563
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก ๑ คัน (ดู : 15) 6 ม.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 24) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์-อ่าวท้องชิง (ดู : 14) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 19 ธ.ค. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ที่ ๗ (ดู : 13) 17 ธ.ค. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 (ดู : 26) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท้องเนียน (ดู : 19) 9 ธ.ค. 2562
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (สขร.๑) (ดู : 12) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยก้าวใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 18 พ.ย. 2562
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ (สขร.๑) (ดู : 13) 4 พ.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการกวาดขนย้ายขยะ และฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ (ดู : 27) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสอร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเตล็ด-ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 28) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) (ดู : 31) 28 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 24) 16 ต.ค. 2562
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ (สขร.๑) (ดู : 10) 4 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 22) 1 ต.ค. 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเตล็ด-ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 25) 11 ก.ย. 2562
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (สขร.๑) (ดู : 12) 9 ก.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายบ้านท่าม่วง - คลองขนอม (ใต้สายไฟแรงสูง) ชุมชุนบางแพง,ชุมชุนท่าม่วง (ดู : 16) 9 ก.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายด้านข้างชลประทาน (ดู : 18) 30 ส.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ - บ้านท้องชิง (ดู : 15) 30 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยภูผาแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลท้องเนียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 26 ส.ค. 2562
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ (สขร.๑) (ดู : 12) 8 ส.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสรา้งโครงเหล็กติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตำบลท้องเนียน (ดู : 17) 7 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 15) 31 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562) (ดู : 18) 31 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยภูผาแดง หมู่ ๖ ตำบลท้องเนียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16) 26 ก.ค. 2562
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (สขร.1) (ดู : 16) 8 ก.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองท่าคู - คลองท่าจันทร์ (ช่วงที่ 2) (ดู : 20) 5 ก.ค. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยภูผาแดง หมู่ ๖ ตำบลท้องเนียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 21) 3 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 17) 1 ก.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs