Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างองค์กร
   ติดต่อหน่วยงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การให้บริการประชาชน
   การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   การจัดการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของประชาชน
   การดำเนินการการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   เทศบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองวิชาการและแผนงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตาย้อย ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 16) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาน้ำไหล ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 15) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 15) 9 ธ.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 7) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทน์ - ท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ ม.2 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 19) 4 ธ.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 19) 9 พ.ย. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูชลประทาน - ปากบาง ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 17) 5 พ.ย. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยร่วมใจอุทิศ ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 15) 29 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำรายไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) (ดู : 12) 29 ต.ค. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง ม.1 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 18) 14 ต.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 14) 7 ต.ค. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทน์ - สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 16) 28 ก.ย. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านขวา ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 26) 24 ก.ย. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทาน - ห้วยตุม ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 16) 24 ก.ย. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองบางขนาน - คลองขนอม ม.7 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 16) 24 ก.ย. 2563
ประกาศการถอนหลักประกันสัญญา (กรณีหลักประกันสัญญาได้พ้นภาระผูกพันแล้ว เทศบาลตำบลท้องเนียนได้แจ้งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ผู้รับจ้างมารับคืน แต่ไม่สามรถติดต่อผู้รับได้ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่)เทศบาลจึงประกาศให้ผู้รับจ้างติดต่อเพื่อถอนเงินหลักประกันสัญญา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ (ดู : 20) 14 ก.ย. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 18) 7 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่องตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ - อ่าวท้องชิง หมู่ที่ 2 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 27) 19 ส.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 24) 7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ไลท์ หมู่ที่ ๒ ตำบลท้องเนียน(ปูผิวจารจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจารจรเดิม คสค.เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 46) 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง หมู่ที่๓ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจารจร คสล.เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 31) 24 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 เมษายน ๒๕๖๓ -มิถุนายน ๒๕๖๓ (ดู : 34) 13 ก.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 33) 8 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ไลท์ หมู่ ๒ ตำบลท้องเนียน(ปูผิวจารจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีดทับผิวจารจร คสล.เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงาน๒,๖๔๕,๐๔๘.๘๔ บาท (ดู : 106) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนคีรีวง หมู่ ๓ ตำบลท้องเนียน(ปูผิวจารจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีดทับผิวจารจร คสล.เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงาน๓,๕๐๔,๗๑๔.๑๐ บาท (ดู : 33) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศร่างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 39) 23 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 29) 23 มิ.ย. 2563
ประกาศร่างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกวัดคีรีวง หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 32) 23 มิ.ย. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 35) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 52) 18 พ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 41) 18 พ.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (สขร.๑) (ดู : 44) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 40) 7 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างขุดลอกคูไส้ไก่สายชลประทาน - หลัง รพ.สต.บ้านท่าจันทร์ ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 42) 20 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายโรงเรียนบ้านแขวงเภา - คลองบางขนาน ม.2,7 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 42) 17 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) (ดู : 223) 14 เม.ย. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (สขร.๑) (ดู : 41) 7 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง - อ่าวเตล็ด ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 49) 2 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน (ดู : 52) 20 มี.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันพ์ 2563 (ดู : 47) 6 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเตล็ด-ชายทะเล ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ดู : 47) 6 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 45) 28 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 45) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (ดู : 51) 25 ก.พ. 2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (ดู : 74) 18 ก.พ. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัเซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ (ดู : 46) 7 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยก้าวใหม่พัฒนาหมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 94) 7 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยน้ำซับ หมู่ที่ 2 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 48) 4 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 47) 4 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสานชลประทานด้านขวา (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 45) 4 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสานชลประทานด้านขวา (ตอนที่2) หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 49) 4 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงาน โครงการกวาดขนย้ายขยะ และฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ หมู่ที่ 3 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 50) 31 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 53) 30 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยภูผาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 51) 27 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอบบ่อหิน หมู่ที่๗ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) (ดู : 98) 22 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสอร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 47) 21 ม.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 56) 13 ม.ค. 2563
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (สขร.1) (ดู : 49) 6 ม.ค. 2563
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก ๑ คัน (ดู : 52) 6 ม.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 62) 26 ธ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs