นายกเทศมนตรี

นายอาธร   มุสิกลาย
 
วิสัยทัศน์ 


 
ปลัดเทศบาล

            นายโจม   ทองใหญ่


 
ประกาศเชิญชวน

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน

เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย อายุตั้งแต่ 0-70 ปี

สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ฯ
(กองทุนออมบุญวันละบาท)
 

โดยสมาชิกจะได้รับสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย อาทิ 

คลอดบุตร เข้าโรงพยาบาล แก่ชรา ทุพลภาพ หรือเสียชีวิต 

สมัครได้ที่
1.เทศบาลตำบลท้องเนียน ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
2.กลุ่มวิสหกิจชุมชมก้าวใหม่ หมู่ที่ 7  ทุกวันที่ 23 ของทุกเดือน
3.กศน.บ้านท่าจันทร์  ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน
สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม ที่  075-528367  
 
ภาพกิจกรรม             วันที่ ๒๓ ต.ค. นายอาธร มุสิกกลาย นายกเทศมนตรี นำข้าราชการและพนักงานทต.ท้องเนียน  ร่วมวางพวงมาลา ณ สนามที่ว่าการอ.ขนอม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 
             งานป้องกันเทศบาลตำบลท้องเนียนร่วมกับ บ.ซิโน - ไทยฯ จัดฝึกอบรมการฝึกดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟมาตรฐานขึ้น ในวันที่ ๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ สำนักงานชั่วคราวโครงการก่อสร้างโรงฟ้าขนอม ๔ บ.ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย  และสนับสนุนสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับลูกจ้าง และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ด้วย
ฆโฌ"

                    กิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุ
                         ประจำปี ๒๕๕๘

                   กิจกรรมงานบุญประจำปี 

                    กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

 
สำนักปลัดเทศบาล

 

นางนันทนา   สงสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
 
ประชาสัมพันธ์/คำสั่ง/ประกาศ

::ประกาศเรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ    ::  16 ธ.ค.57 ::
::ประกาศเรื่อง หลักประกันสัญญา                                                                                                              ::  15 ธ.ค.57 ::
:: ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่องรายชื่ี่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง                                                     :: 12 เม.ย.55 ::
:: ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2555                                                                               :: 01 เม.ย.55 :
:: ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555                                                                          :: 01 มี.ค.55  ::
:: 
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2555                                                                              :: 01 ก.พ.55  ::


                                                                                                                                              
 
กองคลัง

นางวราภรณ์   คฤหเมธานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการพิจารณา


:: ราคากลางโครงการปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนคีรีวงศ์ หมู่ที่ ๓                                  :: 01 พ.ค.58 ::
:: ประกาศเรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนคีรีวงศ์ หมู่ที่ ๓           :: 01 พ.ค.58 ::
:: ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายวัดเตล็ด - สามแยกชายทะเล หมู่ที่ ๖                                                       :: 01 พ.ค.58 ::
:: ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดเตล็ด - สามแยกชายทะเล หมู่ที่ ๖                                  :: 01 พ.ค.58 ::
:: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายแขวงเภา - บ้านท้องชิง หมู่ที่ ๒                                                              :: 01 พ.ค.58 ::
:: ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายแขวงเภา - บ้านท้องชิง หมู่ที่ ๒                                         :: 01 พ.ค.58 ::
:: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้่านท้องโหนด-อ่าวดินสอ หมู่ที่ ๓                               :: 01 พ.ค.58 ::
:: ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้่านท้องโหนด-อ่าวดินสอ หมู่ที่ ๓         :: 01 พ.ค.58 ::
:ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน า คสล.รูปตัวยู                                                              :: 02 เม.ย.58 ::
:ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.และรื้อถอนผิวจราจร คสล.เดิม                                           :: 02 เม.ย.58 ::
:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) 
:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)                                                                                                               :: 26 มี.ค.58 ::
::ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายวัดจันทน์ธาตุธาราม-เจดีย์ปะการัง
::ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.และรื้อถอนผิวจราจร คสล.เดิมถนนสายบ้านนางจาเนียร-ขนอมธานี          :: 11มี.ค.58 ::
::ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายวัดจันทน์ธาตุธาราม-เจดีย์ปะการัง                                  :: 11 มี.ค.58 ::
::ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน า คสล.รูปตัวยู สายวัดจันทน์ธาตุธาราม-เจดีย์ปะการัง            :: 11 มี.ค.58 ::
::ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการเดินสายเมนต์ไฟฟ้าใต้ดินและติดตั้งตู้รับไฟจากหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์
 เพื่อใช้ไฟฟ้าภายในอาคารส านักงานเทศบาลต าบลท้องเนียน (หลังใหม่)                                                          :: 11 มี.ค.58 ::
::ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการต่อเติมห้องน าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านท่าม่วง                :: 11 มี.ค.58 ::
::ประกาศเรื่อง การออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พศ.2559-2561)และแผนชุมชน                                :: 26 ก.พ.58 ::
::ประกาศผลโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เจดีย์ปะการัง                                                                                        :: 23 ก.พ.58 ::
   ภายในอาคารส านักงานเทศบาลต าบลท้องเนียน (หลังใหม่) 
::ประกาศโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกต้นสะแก-บ้านบนถนน ครั้งที่ 2        :: 05 ก.พ.58 ::
:: ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยศรีวิชัย ๑ ม.๔                                                                   :: 30 ก.ค. 57 ::
:ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยศรีวิชัย ๒                                                                         :: 30 ก.ค.57::
:ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเทศบาล ๗ ม.๘                                                                :: 30 ก.ค.57::
:ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแหลมประทับ ม.๕                                                :: 30 ก.ค.57::   :  ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 7                                     ::  08 ก.ค.57 ::
::  ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)   เอกสารแนบ                         ::  25 มิ.ย.57 ::
:ประกาศผลโครงการปรับปรุงถนนสายหัวสะพาน-เขาออก ม.๓                                                                      :: 09 เม.ย.57 ::
:ประกาศผลโครงการขยายผิวจราจรถนนสายขนอมธานี - แพปลา ม.๘                                                            :: 09 เม.ย.57 ::
:ประกาศผลโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน                                                                                  :: 02 เม.ย.57 ::
:ประกาศผลโครงการปรับปรุงถนนสายเจดีย์ปะการัง บ้านบนถนน ม.๔,๕                                                          :: 02 เม.ย.57 ::
::  ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหัวสะพาน-เขาออก                      ::  12 มี.ค.57 :
::  ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ                     ::  12 มี.ค.57 ::
::
  
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจดีย์ปะการัง ฯ                           ::  12 มี.ค.57 ::
:ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าจันทร์-นอกใส หมู่ที่ ๔                                  :: 08 มี.ค.57::
::  ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนสะอาดตา ชาวประชาสุขใจ   เอกสารแนบ             ::  05 ก.พ.57 ::

                                                                                                                                                                                             
 
กองช่าง

นายรัฐพล   พันธโชติ
ผู้อำนวยการกองช่าง


 

*ไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง / ดับ หรือแสงสว่าง
ไม่เพียงพอ
     แจ้งที่ นายณัฐดล   ภู่เมือง  
     โทร. 0-7552-8367 วันทำการ
     โทร. 08-xxxxxxxx

*ท่อประปาแตก / น้ำไม่ไหล ไม่เพียงพอ
     แจ้งที่ นายดำรงรักษ์   สุทธิช่วย
  
     โทร. 0-7552-8367 วันทำการ
     โทร. 08-xxxxxxxx

 

 *ร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
   แจ้งโดยตรงสำันักงานเทศบาล

   
  
   โทร.0-7552-8367
   โทร.0-7552-7721

 
สภาเทศบาล

นายสรวิชญ์   อินทสุวรรณ
ประธานสภาเทศบาล
 
สภาเทศบาลตำบลท้องเนียน

:: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556
:: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2556
:: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556 
กองทุนสวัสดิการชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
(กองทุนออมบุญวันละบาท)

เทศบาลตำบลท้องเนียน
อาคารเลขที่ 75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80210 โทร.075528367,075527721
OK