นายกเทศมนตรี

นายอาธร   มุสิกลาย
 
วิสัยทัศน์ 


 
ปลัดเทศบาล

            นายโจม   ทองใหญ่


 
ประกาศเชิญชวน

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน

เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย อายุตั้งแต่ 0-70 ปี

สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ฯ
(กองทุนออมบุญวันละบาท)
 

โดยสมาชิกจะได้รับสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย อาทิ 

คลอดบุตร เข้าโรงพยาบาล แก่ชรา ทุพลภาพ หรือเสียชีวิต 

สมัครได้ที่
1.เทศบาลตำบลท้องเนียน ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
2.กลุ่มวิสหกิจชุมชมก้าวใหม่ หมู่ที่ 7  ทุกวันที่ 23 ของทุกเดือน
3.กศน.บ้านท่าจันทร์  ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน
สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม ที่  075-528367  
 
ข้อมูลทั่้วไป

   ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนดำเนินงาน
   
รายงานทางการเงิน
   รายรับรายจ่าย
   เทศบัญญัติ
   แผนชุมชน
   บุคคลากรกองการศึกษา
   คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล
   ประธานชุมชน 
   กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 
ภาพกิจกรรม

                          โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การแข่งขันกีฬาเืทศบาลตำบลท้องเนียนคัพ ครั้งที่5
                         
                   โครงการวางปะการังเทียมเฉลิมพระ้้เกียรติ ครั้งที่ 3/2556

                             กิจกรรมร่วมใจ รักษาน้ำใส ดูแลคูคลอง


                    กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 

                   กิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์

                    กิจกรรมลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

 
สำนักปลัดเทศบาล

 

นางนันทนา   สงสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
 
ประชาสัมพันธ์/คำสั่ง/ประกาศ

:: ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่องรายชื่ี่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง                                                       :: 12 เม.ย.55 ::
:: ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2555                                                                               :: 01 เม.ย.55 ::
:: ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555                                                                            :: 01 มี.ค.55  ::
:: 
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2555                                                                              :: 01 ก.พ.55  ::


                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                             
 
กองคลัง

นางวราภรณ์   คฤหเมธานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการพิจารณา

::  ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายขนอมธานี-แพปลา                    ::  12 มี.ค.57 ::
::  ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหัวสะพาน-เขาออก                           ::  12 มี.ค.57 ::
::  ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ                            ::  12 มี.ค.57 ::
::
  
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจดีย์ปะการัง ฯ                               ::  12 มี.ค.57 ::
::
 
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน                                                ::  05 มี.ค.57 ::
::  ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนสะอาดตา ชาวประชาสุขใจ   เอกสารแนบ         ::  05 ก.พ.57 ::
 :  ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ฯ                                                ::  21 พ.ย.56 ::
::  
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีต ฯ   เอกสารสอบ                                  ::  14 พ.ย.56 ::
 
:  ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง การแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556                                               ::  07 พ.ย.56 ::
 :  ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2556                                                 ::  07 พ.ย.56 ::
 :  ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2556                                                   ::  24 ต.ค.56 ::

                                                                                                                                                                                             
 
กองช่าง

นายรัฐพล   พันธโชติ
ผู้อำนวยการกองช่าง


 

*ไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง / ดับ หรือแสงสว่าง
ไม่เพียงพอ
     แจ้งที่ นายณัฐดล   ภู่เมือง  
     โทร. 0-7552-8367 วันทำการ
     โทร. 08-xxxxxxxx

*ท่อประปาแตก / น้ำไม่ไหล ไม่เพียงพอ
     แจ้งที่ นายดำรงรักษ์   สุทธิช่วย
  
     โทร. 0-7552-8367 วันทำการ
     โทร. 08-xxxxxxxx

 

 *ร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
   แจ้งโดยตรงสำันักงานเทศบาล

   
  
   โทร.0-7552-8367
   โทร.0-7552-7721

 
สภาเทศบาล

นายสรวิชญ์   อินทสุวรรณ
ประธานสภาเทศบาล
 
สภาเทศบาลตำบลท้องเนียน

:: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556
:: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2556
:: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556 
กองทุนสวัสดิการชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
(กองทุนออมบุญวันละบาท)

เทศบาลตำบลท้องเนียน
อาคารเลขที่ 75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80210 โทร.075528367,075527721